Dokumenty szkoły

Dokumenty szkoły

 1. Koncepcja pracy szkoły

 2. Statut Zespołu Szkół – 12.09.2018

 3. Przedmiotowe Systemy Oceniania

  Regulamin oceniania zachowania

 4.  Prezentacja-na-spotkanie-z-rodzicami (1) – CyfrowobezpieczniKryteria oceniania Zespół Szkół
 5. REGULAMIN PUNKTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA ZACHOWANIA W KLASACH I-III 2018KRYTERIA-OCENIANIA-KLASY-I-III 2018
 6. Uchwały, zarządzenia i regulaminy
  Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce
  Regulamin stroju uczniowskiego

 7. RODO

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

   

  Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),

   

  Zespół Szkół w Luboniu pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w Zespole Szkół, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

   

  1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół w Luboniu, ul. Armii Poznań 27, 62-030 Luboń, e-mail: zswluboniu@gmail.com
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni
  3. Dawid Nogaj, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu

   

  1. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
  5. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
  6. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  7. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
  8. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku przetwarzania odbywającego się na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. PROGRAM WYCHOWAWCZO prof 2018
 9. Kalendarz pracy szkoły 2018/2019

 • Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2018 r.
 • Ferie zimowe – 14-27 stycznia 2019 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna18 marca – 23 kwietnia 2019 r.
 • Egzamin gimnazjalny:
  • część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
  • część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 z zakresu matematyki – godz. 11:00
  • język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek) na poziomie podstawowym – godz. 9:00 na poziomie rozszerzonym
 • Egzamin ósmoklasisty:
  • język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
  • matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00
  • język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00
 • Dni wolne:
  • 2 listopada 2018 r. (odpracowany w dniu 8 września 2018 r.)
  • 29-30 kwietnia, 2 maja 2019 (odpracowany w dniu 13 kwietnia 2019 – zajęcia ostatniej szansy dla ośmioklasistów)
  • 10-12 kwietnia, 15-17 kwietnia 2019 r. (dni egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty)
 • Tydzień wycieczek: 20-24 maja 2019 r.
 • Bale zakończeniowe:
  • 4 czerwca 2019 r. – bal gimnazjalistów
  • 11 czerwca 2019 r. – bal ósmoklasistów
 • 12 października 2018 r. – ślubowanie pierwszoklasistów
 • 18 grudnia 2018 r. – wigilia nauczycielska
 • 25-27 marca 2019 r. – rekolekcje szkolne

 

 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2019 r.
 • Ferie letnie: 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

 

 • Terminy rad pedagogicznych:
  • 3 września 2018 r.
  • 11 października 2018 r.  – rada pedagogiczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej
  • 13 listopada 2018 r. – omówienie dostosowań na egzamin gimnazjalny/ósmoklasisty
  • 11 grudnia 2018 r.  – szkolenie: odpowiedzialność prawna
  • 10 stycznia 2019 r. – rada klasyfikacyjna i analityczna
  •  9 kwietnia 2019 r.
  • 14 maja 2019 r.
  • 4 czerwca 2019 r. – planowanie pracy szkoły na kolejny rok szkolny
  • 17 czerwca 2019 r. – rada klasyfikacyjna
  • 24 czerwca 2019 r. – rada analityczna
 • Wystawianie ocen:
  • I okres:
   • oceny proponowane do 7 grudnia 2018 r.,
   • ostatnia praca pisemna do 2.01.2019 r.;
   • wystawianie ocen z I okres do 8 stycznia 2019 r.
  • II okres:
   • oceny proponowane do 14 maja 2019 r.,
   • ostatnia praca pisemna do 6 czerwca 2019 r.,
   • oceny całoroczne – do 13 czerwca 2019 r.
 • Zebrania z rodzicami:
  • 11 września 2018 r. – przed zebraniami spotkanie dla rodziców klas VIII – egzamin
  • 13 listopada 2018 r. – przekazanie rodzicom klas III gimnazjalnych i VIII informacji o dostosowaniach
  •  29 stycznia 2019 r.
  • 9 kwietnia 2019 r.
 • Konsultacje dla rodziców (w I semestrze na godz. 18.00 –  LO, IIIG, 6-8 SP, na 19.00 – pozostałe klasy, w II semestrze odwrotnie):
  • 11 grudnia 2018 r.
  • 12 marca 2019 r.
  • 14 maja 2019 r.

1Regulamin loterii 2019 (1) – bal Rady Rodziców 9.02.2019

Sprawozdanie finansowe szkoły za rok 2018