Terminarz – egzamin gimnazjalny

Wersja do pobrania w pdf – Terminarz egzaminu gimnazjalnego 2017-18

 1. TERMINY na rok 2017/18 podane przez dyrektora CKE w Warszawie –
 2. Procedury – wrzesień – strona OKE 
Egzamin gimnazjalny 18 kwietnia 2018 r. – część humanistyczna – środa
  19 kwietnia 2018 r. – część matematyczno-przyrodnicza – czwartek
  20 kwietnia 2018 r. – język obcy nowożytny – piątek
  Dodatkowe terminy egzaminu gimnazjalnego – 4, 5, 6  czerwca 2018
  15 czerwca  2018 – podanie wyników; 

22 czerwca 2018 r. – Przekazanie przez OKE zaświadczeń z egzaminu do szkół

 Część humanistyczna:

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
 • egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut (zad. zamknięte)
 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
 • z zakresu języka polskiego (zad. zamknięte i otwarte) egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut
 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut.

 Część matematyczno-przyrodnicza:

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut (zadania zamknięte)
 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
 • z zakresu matematyki (zadania zamknięte + otwarte)
 • egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut
 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut.

Część z języka obcego

 • na poziomie podstawowym
 • egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut (zadania zamknięte)
 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
 • na poziomie rozszerzonym (zadania zamknięte + otwarte)
 • egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 60 minut
 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut.

Część humanistyczna i mat.- przyr.

 • 9.00 – 10.00 – (Z.Z) Historia + WOS

                                          Biol. , chem., fiz., geogr.

               do 10.20 – wydłużenie

 • 11.00 – 12.30 – (Z.Z+Z.O) J. Polski;

                                           Matematyka

               do 13.15 – wydłużenie

Język obcy

 • 9.00 – 10.00 – (Z.Z) Podstawa

            do 10 20 – wydłużenie

 • 11.00 – 12.00 –(Z.Z+Z.O) Rozszerzenie

           do 12.30 – wydłużenie

 

 1. Terminarz realizacji zadań na rok szkolny  2017/2018

 

Działanie

Termin

Odpowiedzialni

Zapoznanie Rodziców klas II z procedurami egzaminu gimnazjalnego – Przypomnienie terminów dostarczania opinii i orzeczeń. Wrzesień roku poprzedzającego egzamin Dyrekcja

 

Dostarczanie opinii do sekretariatu – (potwierdzenie przyjęcia) oraz do pedagoga szkoły Czas nauki w gimnazjum do 15 października roku poprzedzającego egzamin Wychowawcy dopilnowują, by opinie ich uczniów znalazły się w sekretariacie
Przeprowadzenie szkolenia  – procedury egzaminu gimnazjalnego dla uczniów klas III – Wpis w dzienniku – 2x Wrzesień/Kwiecień – przypomnienie Wychowawcy
Zebranie deklaracji wyboru języka i przekazanie do sekretariatu- poziom podstawowy, rozszerzony

(zał.1a lub 1b)

Do 20 września Wychowawcy
 Zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) uczniów lub słuchaczy z możliwymi dostosowaniami warunków i form egzaminu  Do 15 września Wychowawcy
Określenie przez radę pedagogiczną, (wybierając spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wyliczonych w Tabeli z Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uczniowie (słuchacze), którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
(na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej):

1. Zapewnienie obecności specjalisty, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem (słuchaczem). Wymienioną osobę powołuje się w skład zespołu nadzorującego.

2. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 21. Komunikatu, w zależności od potrzeb.      

3. Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego w oddzielnej sali.    

Inne dostosowania, wynikające z opinii oraz orzeczeń – komunikat dyrektora CKE – wrzesień 2017

10 października

30 października

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Do 25 listopada

Rada Pedagogiczna
Złożenie pisemnego oświadczenia o skorzystaniu lub rezygnacji  przez Rodzica/opiekuna  w przypadku rezygnacji z prawa do zdawania egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do dysfunkcji ucznia Do 25 listopada Rodzic/opiekun
W przypadkach losowych dokumenty uprawniające do dostosowania warunków lub form egzaminu rodzice (prawni opiekunowie) mogą przedstawić w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu. Do 15 listopada Dyrekcja
Przekazanie danych do OKE Do 30 listopada Sekret. dyrektor
Powołanie zastępcy  przez przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego  Do 12 lutego Przew. SZE – dyrektor
Udział w szkoleniach org. przez OKE przewodniczącego  i zastępcy SZE w zakresie stosowania procedur i instrukcji egzaminacyjnych Luty Przew. SZE, zastępca (dyrektor, zastępca)
Powołanie członków SZE Do 12 marca Przew. SZE – dyrektor
Przeszkolenie przez dyrektora szkoły szkolnych zespołów egzaminacyjnych Marzec, kwiecień Dyrektor, zastępca
Przypomnienie uczniom procedur egzaminu gimnazjalnego – przekazanie informacji dla ucznia – Wpis w dzienniku Kwiecień przed egzaminem Wychowawcy
Egzamin gimnazjalny 18-20  kwietnia 2018 SZE
Przekazanie do OKE listy uczniów, którzy do egzaminu przystąpią w terminie dodatkowym maj Przew. SZE
Ogłoszenie wyników egzaminu indywidualnie każdemu uczniowi Czerwiec 2018 Dyrektor, zastępca
Egzamin dodatkowy 4, 5, 6 Czerwca –  2018 OKE
Zakończenie roku szkolnego – wydanie świadectw i zaświadczeń o zdobytych punktach Czerwiec Wychowawcy