Rekrutacja 2017/2018

WYNIKI SPRAWDZIANU PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH

INFORMACJE NA TEMAT KLAS VII – PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W LUBONIU

Klasy VII proponowane na rok szkolny 2017/18

7 a, b – klasy dwujęzyczne ( 6 godzin języka angielskiego w tygodniu, 2 godziny j. niemieckiego, co najmniej dwa przedmioty częściowo w j.angielskim, pierwszeństwo w wyjazdach do Londynu i w wymianach).

7 c – klasa matematyczna, 6 godzin matematyki w tygodniu. Przeznaczona dla uczniów, którzy są zainteresowani matematyką. O przyjęciu będzie decydowała ocena z matematyki na świadectwie klasy VI.

Pozostałe klasy VII   mają tygodniowy rozkład godzin zgodny z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Terminarz i zasady rekrutacji do klas VII do klas dwujęzycznych w SP nr 3 w Luboniu

Rekrutacja do klasy dwujęzycznej

Termin

Złożenie deklaracji przystąpienia do testu  predyspozycji językowych  uczniów z gminy Luboń) ( sekretariaty szkół, do których obecnie uczęszczają uczniowie)  do 15.03.2017,
Złożenie deklaracji przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych  uczniów spoza  gminy Luboń (sekretariat Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi) do 21.03.2017
Test predyspozycji językowych 31.03.2017 godz.14.00 w Gimnazjum nr 13.04.2017 godz. 14.00 – termin rezerwowy

(z uwagi na konkurs polonistyczny dla szkół podstawowych, tylko po telefonicznym uzgodnieniu z dyrekcją gimnazjum)

Ogłoszenie zakodowanych  wyników sprawdzianu predyspozycji językowych na stronie http://gimnazjumnr1lubon.pl/ do 5.04.2017
Złożenie świadectwa ukończenia klasy VI w sekretariacie Gimnazjum nr 1 w Luboniu do 28.06.2017
Ogłoszenie listy przyjętych do klas dwujęzycznych na stronie szkoły do 3.07.2017

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do gimnazjum.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata  z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Zasady przyjmowania uczniów do klas dwujęzycznych.

Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe art. 139.1  do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który:

  1. otrzymał promocję do klasy VII;
  2. uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o którym mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

  1. wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
  2. wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego; 3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

W związku z tym komisja rekrutacyjna przeliczy na punkty wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, ocenę z j.polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz uzyskanie świadectwa promocyjnego do klasy VII z wyróżnieniem.

Przeliczenie odbywa się w następujący sposób:

Kryterium

 

maksymalna liczba punktów do uzyskania

wynik sprawdzianu predyspozycji językowych   50 pkt
ocena z j.polskiego na świadectwie celujący – 20  pktbardzo dobry – 15 pkt

dobry – 10 pkt

dostateczny – 5  pkt

dopuszczający – 2 pkt

20 pkt
ocena z matematyki  na świadectwie celujący – 20  pktbardzo dobry – 15 pkt

dobry – 10 pkt

dostateczny – 5  pkt

dopuszczający – 2 pkt

20 pkt
ocena z j.obcego nowożytnego na świadectwie celujący – 20  pktbardzo dobry – 15 pkt

dobry – 10 pkt

dostateczny – 5  pkt

dopuszczający – 2 pkt

20 pkt.
świadectwo z wyróżnieniem 10 pkt. 10 pkt

Zasady i terminy  rekrutacji dla uczniów spoza rejonu Szkoły Podstawowej
nr 3 
 z Oddziałami Dwujęzycznymi, którzy nie aplikują do klasy dwujęzycznej

Przyjęcie dla uczniów klasy VII  dla  spoza rejonu

Termin

Złożenie deklaracji wyboru szkoły (sekretariat szkoły, do której dziecko obecnie uczęszcza)  
do 15.03.2017
  do 15.03.2017
Złożenie prośby o przyjęcie do SP 3 dla ucznia, który przechodzi ze szkoły lubońskiej do SP 3 (formularz  znajduje się pod informacją o składzie klas) – formularz można pobrać z naszej strony, będzie dostarczony także do uczniów w szkołach. Można go dostarczyć osobiście lub przesłać skan mailem na adres: gim1lubon@op.pl do 31.03.2017
Złożenie PROŚBY O PRZYJĘCIE – dotyczy uczniów spoza Lubonia  do 21.03.2017,
Złożenie świadectwa ukończenia klasy VI w sekretariacie Gimnazjum nr 1 w Luboniu do 28.06.2017
Ogłoszenie listy przyjętych do 3.07.2017
  1. Do klasy VII Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu zostają przyjęci automatycznie uczniowie, którzy zamieszkują rejon naszej szkoły.
  2. Uczniowie spoza rejonu mogą zostać przyjęci, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami   i za zgodą organu prowadzącego. Przyjęci zostają uczniowie spoza rejonu tylko w ilości odpowiadającej ilości pozostałych wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje w tym wypadku średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy VI z takich przedmiotów jak: j.polski, j.obcy, matematyka, przyroda, historia.

Informacje o składzie klas

Listy klas VII zostaną opublikowane do dnia 11.07.2017 na stronie Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3.

Rodzice/prawni opiekunowie mogą odwołać się od przydziału do klasy ( poza klasą dwujęzyczną) składając umotywowane, pisemne odwołanie w sekretariacie Gimnazjum nr 1 w Luboniu do dnia 14.07.2017 r.

W imieniu Gimnazjum nr 1 – Wielkopolskiej Szkoły Roku i Szkoły Podstawowej nr 3 ( do której G1 od 1.09.2017 r. zostanie włączone) serdecznie zapraszamy kandydatów do klas VII na Drzwi Otwarte w dniu 7.03.2017 o godz.18.00. Kandydaci i ich rodzice będą mogli poznać kadrę, wizję szkoły, zasady w niej panujące, a także uzyskać informację o klasach dwujęzycznych.

PROŚBA O PRZYJĘCIE DO KLASY VII – UCZEŃ SPOZA REJONU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 (link pod spodem)

PROŚBA-O-PRZYJĘCIE-DO-KLASY-7