Rekrutacja 2018/2019

INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Zarządzenie Nr 21_2018

INFORMACJE NA TEMAT KLAS VII – PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W LUBONIU

Klasy VII proponowane na rok szkolny 2018/19

7 a, b – klasy dwujęzyczne ( 6 godzin języka angielskiego w tygodniu, 2 godziny j. niemieckiego, co najmniej dwa przedmioty częściowo w j.angielskim, pierwszeństwo w wyjazdach do Londynu i w wymianach).

7 c – klasa matematyczna, 6 godzin matematyki w tygodniu. Przeznaczona dla uczniów, którzy są zainteresowani matematyką. O przyjęciu będzie decydowała ocena z matematyki, a dalszej kolejności z przyrody i informatyki na świadectwie klasy VI.

Pozostałe klasy VII   mają tygodniowy rozkład godzin zgodny z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Terminarz i zasady rekrutacji do klas VII do klas dwujęzycznych w SP nr 3 w Luboniu

Drzwi otwarte 21.03.2018
Złożenie deklaracji przystąpienia do testu  predyspozycji językowych w sekretariacie SP 3 w Luboniu

( osobiście lub drogą mailową – gim1lubon@op.pl )

od  21.03 do 6.04.2018
Test predyspozycji językowych 9.05.2018 godz.15.30
Ogłoszenie wyników testu predyspozycji językowych do 15.05.2018
Złożenie świadectw ukończenia klasy VI w sekretariacie SP 3 do 28.06.2018
Ogłoszenie listy przyjętych do 5.07.2018

 

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do gimnazjum.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata  z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Zasady przyjmowania uczniów do klas dwujęzycznych.

Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który:

1)

otrzymał promocję do klasy VII;

2)

uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o którym mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)

wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

2)

wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;

3)

świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, o którym mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego ust. 2.

W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio.

 

W związku z tym komisja rekrutacyjna przeliczy na punkty wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, ocenę z j.polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz uzyskanie świadectwa promocyjnego do klasy VII z wyróżnieniem.

Przeliczenie odbywa się w następujący sposób:

Kryterium   maksymalna liczba punktów do uzyskania
wynik sprawdzianu predyspozycji językowych 50 pkt
oceny z j. polskiego na świadectwie, matematyki i j.obecego ( wiodącego)  

celujący – 20  pkt

bardzo dobry – 15 pkt

dobry – 10 pkt

dostateczny – 5  pkt

dopuszczający – 2 pkt

20 pkt
świadectwo z wyróżnieniem 10 pkt. 10 pkt

Informacje o składzie klas

Listy klas VII zostaną opublikowane do dnia 11.07.2018 na stronie  Szkoły Podstawowej nr 3.

Rodzice/prawni opiekunowie mogą odwołać się od przydziału do klasy ( poza klasą dwujęzyczną) składając umotywowane, pisemne odwołanie w sekretariacie  Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu do dnia 16.07.2018 r.

DEKLARACJA O PRZYSTĄPIENIU DO SPRAWDZIANU PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH

Deklaracja-przystapienia-do-testu-predyspozycji-językowych-1

 

INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Zarządzenie odnośnie rekrutacji do klasy I

Zarządzenie Nr 21_2018

deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Link do elektronicznego naboru ( strona będzie aktywna, gdy nabór się zacznie) :

www.nabor.pcss.pl/lubon

 

Nabór do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Lubonia

 

Informator dla Rodziców

 

 

Szanowni Państwo

 

 

Od 15 do 27 marca 2018 roku rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Luboń, na rok szkolny 2018/2019.

 

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: http://www.nabor.pcss.pl/lubon/

 

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

od 15.03.2018 r. do 27.03.2018 r. – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego;

 

– 16.04.2018 r. godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

 

od 16.04.2018 r. do 20.04.2018 r. – potwierdzenie przez rodziców dzieci zakwalifikowanych, woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego, w formie zawarcia umowy cywilno-prawnej z przedszkolem;

 

– 26.04.2018 r. godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego.

 

Rodzice przy pomocy indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w przedszkolu/szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.

 

– od 24.05.2018 r. do 30.05.2018 r. – rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w przedszkolach

 

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostaną umieszczone w widocznych miejscach w przedszkolach/szkołach podstawowych.

 

 

W rekrutacji uczestniczą dzieci zamieszkujące wraz z rodzicami w Luboniu, które w roku szkolnym 2017/2018 nie uczęszczały do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub chcą zmienić placówkę.

 

 

Kandydaci zamieszkali poza Luboniem mogą być przyjęci do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie Lubonia, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola publiczne/oddziały przedszkolne w szkole podstawowej  w Luboniu będą dysponowały wolnymi miejscami.

 

 

Dzieci 6 letnie (rocznik 2012)  objęte są obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

W związku z powyższym dzieci wieku 6 lat obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w: przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym przy szkole podstawowej.

 

Wszystkie dzieci biorące udział w postępowaniu rekrutacyjnym będą miały zapewnione miejsce w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku o przyjęcie, burmistrz, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

 

 

Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego mogą wybrać nie więcej niż 3 placówki.

Na pierwszym miejscu należy wpisać tę placówkę, na której najbardziej zależy Rodzicom dziecka.

 

 

Kryteria Rekrutacji:

 

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Lubonia.

 

W przypadku większej liczby dzieci, które spełniają warunek zamieszkania na terenie Lubonia w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązują kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe,  dla których przypisano odpowiednio po 1 pkt

 

 • wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt
 • niepełnosprawność kandydata – 1 pkt
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt

 

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe:

 

Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe).

 

Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

 

 

Dokumenty, które rodzice/opiekunowie prawni dołączają do wniosku:

 

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:

 • oświadczenie o zamieszkaniu w Luboniu (oświadczenie nr 1),
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (oświadczenie nr 2),
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.),
 • prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (oświadczenie nr 3),
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.).

 

W przypadku pkt 3, 4 i 5 należy złożyć dokumenty w postaci (do wyboru):

1) oryginału,

2) notarialnie poświadczonej kopii,

3) odpisu urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

4) odpisu lub wyciągu z dokumentu,

5) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie/lub jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (nie więcej niż 6 kryteriów, które mogą mieć różną wartość).

Uchwałą z dnia 1 lutego 2018 roku Rada Miasta Luboń wprowadziła następujące kryteria samorządowe:

 

Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów
Dziecko obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących (kryterium stosuje się również w odniesieniu do pracującego/studiującego w trybie stacjonarnym rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje dziecko 6 Oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców/opiekunów prawnych

(oświadczenie nr 4)

Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w danym przedszkolu 5 Oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez  rodzeństwa kandydata

(oświadczenie nr 5)

Dziecko i oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka mieszkają na terenie miasta Luboń i oboje rodziców/opiekunów prawnych dziecka rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w urzędzie skarbowym właściwym dla miasta Luboń – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko 4 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka o zamieszkaniu na terenie miasta Lubonia kandydata oraz obojga rodziców/opiekunów prawnych i oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko o rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za miniony rok w urzędzie skarbowym właściwym dla miasta Luboń

(oświadczenie nr 6)

Dziecko, którego rodzeństwo jest absolwentem przedszkola 3 Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata jest absolwentem przedszkola

(oświadczenie nr 7)

Dziecko, które w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzona jest rekrutacja brało udział w rekrutacji bez rezultatu 2 Oświadczenie o wzięciu udziału w rekrutacji do przedszkola w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja bez rezultatu

(oświadczenie nr 8)

Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych pracuje 1 Oświadczenie o zatrudnieniu jednego z rodziców/opiekunów prawnych

(oświadczenie nr 9)

 

Rodzice/opiekunowie prawni spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym z kryteriów. Brak dokumentów – załączników do wybranego kryterium – eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.

 

W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do mniej preferowanej).

 

 

Wszystkie Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

Weryfikacja oświadczeń:

Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej może:

– żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,

– może zwrócić się do Burmistrza Miasta Luboń, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata,  o potwierdzenie tych okoliczności,

– w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Burmistrz Miasta Luboń korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje,

– oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu (do wywiadu stosuje odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

 

UWAGA

Przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 

Proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać wszystkie wybrane przez siebie placówki.

 

Wniosek w formie papierowej składa się WYŁĄCZNIE w placówce pierwszego wyboru.

 

W przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

 

Instrukcja korzystania z systemu elektronicznego

 1. Proszę otworzyć stronę http://www.nabor.pcss.pl/lubon/,
 2. Stworzyć listę preferencyjnych placówek,
 3. Wypełnić pola formularza,
 4. Proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ministerialnych i dodatkowych,
 5. Proszę zanieść formularz wraz z załącznikami wyłącznie do przedszkola lub szkoły podstawowej pierwszego wyboru,
 6. Po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/opiekun prawny otrzyma nr PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu lub szkole.

Wzory oświadczeń stanowią załączniki do Informatora

9.oświadczenie o zatrudnieniu jednego rodzica

8.oświadczenie o minionej rekrutacji bez rezultatu

7.oświadczenie o byciu absolwentem (rodzeństwo)

6.oświadczenie o zamieszkaniu rodziców i o urzędzie skarbowym

5.oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w przedszkolu (rodzeństwo)

4.oświadczenie o zatrudnieniu

3.oświadczenie o samotnym wychowywaniu

2.oświadczenie o wielodzietności

1.oświadczenie o zamieszkaniu

Nabór do klasy pierwszej – Informator

Nabór do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Luboń (1)