Dane podstawowe, organizacja i struktura podmiotu, RODO

Zespół Szkół im. Kryptologów Poznańskich w Luboniu
ul. Jana Henryka DÄ…browskiego 2A
62-030 Luboń
sekretariat tel. kom. 516 190 783
księgowość – tel. (61) 813 98 78

Szkoła publiczna. Jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej - gminna samorządowa jednostka organizacyjna Urzędu Miasta Luboń.

Organ prowadzÄ…cy szkoÅ‚Ä™: 

Urząd Miasta Luboń
pl. Edmunda Bojanowskiego 2
62-030 Luboń

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny :

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93
61- 716 Poznań

Podstawy prawne działania placówki:

Statut szkoły

Osoby sprawujÄ…ce funkcje:

Anita PlumiÅ„ska-Mieloch – dyrektor - dyrektor@sp3lubon.pl
Hanna Marcinkowska – wicedyrektor
Monika Matczak – wicedyrektor

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sekretariat szkoÅ‚y przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów. KorespondencjÄ™ można dostarczyć osobiÅ›cie lub drogÄ… pocztowÄ…. Sprawy sÄ… rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postÄ™powania administracyjnego. 

Sekretariat szkoÅ‚y udziela szczegółowych informacji dotyczÄ…cych sposobu zaÅ‚atwiania spraw. 
Sekretariat czynny od poniedziaÅ‚ku do piÄ…tku w godzinach od 8:00  do 15:00

Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków: od poniedziaÅ‚ku do piÄ…tku w godzinach urzÄ™dowania (po wczeÅ›niejszym umówieniu siÄ™).

Informacja dotyczÄ…ca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),

Zespół Szkół w Luboniu pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w Zespole Szkół, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół w Luboniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 2A, 62-030 Luboń, e-mail: zswluboniu@gmail.com
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Dawid Nogaj, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu
 3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku przetwarzania odbywającego się na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Opublikował: Piotr ÅšwidziÅ„ski
Publikacja dnia: 31.01.2023, 13:19
Dokument oglądany razy: 2 492
Podpisał: Piotr ÅšwidziÅ„ski
Dokument z dnia: 02.11.2021