Klasy I SP

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klas I w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Luboniu

potwierdzenie woli przyjęcia dziecka

Dzieci, których rodzice wnioskowali o przyjęcie z pierwszej preferencji do oddziału przedszkolnego („zerówki”) zostały wszystkie zakwalifikowane. W dniach: od 30 marca do 3 kwietnia br. prosimy o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka. Można będzie tego dokonać online, logując się na stronie: nabor.pcss.pl/lubon i wpisując login i hasło otrzymane przy wypełnieniu wniosku o przyjęcie dziecka.    Po potwierdzeniu woli dziecko zostanie przyjęte.

W sytuacjach wyjątkowych, w przedsionku dyżurki szkoły dostępny będzie druk do wypisania na miejscu.
W takim wypadku, oprócz danych osobowych i adresowych, wymagany jest PESEL dziecka.

Kandydaci do klas I szkoły podstawowej zgłoszeni z obwodu zostali zakwalifikowani i przyjęci do szkoły automatycznie.  Nie jest wymagane potwierdzenie woli.

 

INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/21

W roku szkolnym  2020/21  zapraszamy uczniów do klas I z rozszerzonym językiem angielskim w ramach innowacji pedagogicznej. Klasy I będą miały 4 godziny zajęć w języku angielskim.

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do
Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych
 5 marca 2020   

Godz.17.30

 

 DRZWI OTWARTE

 

 

 

 9 marca 2020 r.

(od godz. 800)

19 marca 2020 r.

(do godz. 1530)

 Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków/zgłoszeń o przyjęcie i złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia oraz dokumentów.
30 marca 2020 r. (godz. 1300) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
30 marca 2020 r.

(od godz. 1300)

3 kwietnia 2020 r.  

(do godz. 1530)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane
6 kwietnia 2020 r. (godz. 1300) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Procedura odwoławcza
od 6 kwietnia 2020 r. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do klas Iw szkołach podstawowych
22 kwietnia 2020 r. 

(godz. 800)

4 maja 2020 r. 

(godz. 1530)

Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie na wolne miejsca i złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.
8 maja 2020 r. (godz. 1300) Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
8 maja 2020 r.(od godz. 1300) 12 maja 2019 r.

(do godz. 1530)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.
15 maja 2020 r. (godz. 1300) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
od 20 maja 2020 r. Procedura odwoławcza.
31 sierpnia 2020 r. Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Ważne daty

—2.06.2020 – wywieszenie w szkole list z podziałem na klasy

—3 dni na umotywowane pisemne  odwołanie od przydziału do klasy

—9.06.2020 – godzina 18.00 zebranie dla rodziców

—OSTATNI TYDZIEŃ SIERPNIA – SPOTKANIE INTEGRACYJNE DLA DZIECI

Uwaga! Przy składaniu wydruku wniosku można podać prośbę o przydzielenie do klasy z kolegą.

Nie przenosimy całych oddziałów z zerówek i przedszkoli.

Rodzic w ciągu trzech dni od przydzielenia ucznia do klasy może napisać umotywowaną prośbę do dyrektora szkoły o zmianę klasy. Później zmiany uczniów w danej klasie nie będą już możliwe.

Informator dla rodziców Nabór do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Luboń (1)

OŚWIADCZENIE Nr 5 o wielodzietności OŚWIADCZENIE Nr 4 rodzeństwo jest absolwentem szkoły OŚWIADCZENIE Nr 3. uczęszczanie do oddziału przedszkolnego w szkole OŚWIADCZENIE Nr 2 rodzeństwo kandydata jest uczniem wybranej szkoły (1) OŚWIADCZENIE Nr 1 o zamieszkaniu i podatku (1)

oświadczenie o zamieszkaniu OŚWIADCZENIE Nr 7 oświadczenie o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności oświadczenie nr 6 wspieranie dziadków OŚWIADCZENIE Nr 5 o wielodzietności (1)