Klasy VII – rekrutacja 2020/21

Rekrutacja do klas VII dwujęzycznych

Bardzo prosimy rodziców uczniów zainteresowanych nauką w klasach dwujęzycznych o złożenie deklaracji przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych. Test zostanie przeprowadzony, gdy szkoły zaczną normalnie pracować. W tej chwili deklaracje pozwolą nam zaplanować przyszły rok szkolny. Prosimy o składanie deklaracji w dniach 20-27.03. drogą mailową zswluboniu@gmail.com  ( skany lub fotografie wypełnionych deklaracji) ewentualnie osobiście w sekretariacie szkoły ( godz.9-12) tylko rodziców uczniów spoza naszej szkoły. Rodzice uczniów z naszej szkoły składają deklarację poprzez Librusa pisząc do dyrektora szkoły zgodnie z treścią wysłanego im maila.

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO SPRAWDZIANU PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH

 

1.Deklaruję przystąpienie córki/syna……………………………………………………………. ze szkoły…………………………………………………….. ( nazwa szkoły) do sprawdzianu predyspozycji językowych, który odbędzie się  po zakończeniu okresu zamknięcia szkół.

Punkt 2 wypełniają tylko rodzice uczniów spoza naszej szkoły

 1. W razie uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu (30%) deklaruję, że dziecko zostanie uczniem Zespołu Szkół w Luboniu.

Dane dziecka:

Imię i nazwisko
Data  miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
PESEL
Imiona rodziców/prawnych opiekunów

Adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów

 

Telefon i adres mailowy  do rodziców/prawnych opiekunów

 

Dziecko będzie:

Uczęszczać na religię : tak/nie

Uczęszczać na etykę: tak/nie

Będzie uczęszczać na wychowanie do życia w rodzinie   tak/nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych w celu rekrutacji i celach administracyjnych Zespołu szkół w Luboniu  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

……………………………………………..

podpisy rodziców/prawnych opiekunów

W roku szkolnym 2020/21 w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół w Luboniu

powstają klasy:

 • dwujęzyczne, 6 godzin j.angielskiego w tygodniu, 2 godziny  j. niemieckiego,  biologia i historia częściowo w j.angielskim,
 • ze zwiększoną liczbą godzin j.polskiego ( decyduje ocena z j.polskiego, w drugiej kolejności z historii),
 • ze zwiększona liczbą godzin z matematyki, o przydziale do klasy decyduje ocena z matematyki na koniec roku szkolnego,w drugiej kolejności ocena z geografii, w trzeciej z biologii (jedna klasa)

Harmonogram rekrutacji do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Postępowanie rekrutacyjne do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych  
19.03.2020 godz.17.30 – Drzwi Otwarte
20 marca 2020 r.
(od godz. 8:00)
27 marca 2020 r.
(do godz. 15:00)
Złożenie deklaracji przystąpienia do testu predyspozycji językowych w sekretariacie szkoły (osobiście lub drogą mailową)
19 czerwca 2020 godzina 12 00 - informacja o sposobie przeprowadzania testu zostanie podana. SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH
24 czerwca do godziny 15 00Ogłoszenie wyników sprawdzianu predyspozycji językowych
26 czerwca 2020 r.
(od godz. 10:00)
30 czerwca 2020 r.
(do godz. 15:00)
Złożenie świadectw ukończenia klasy VI w sekretariacie szkoły
1 lipca 2020 r.
(godz. 12:00)
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
1 lipca 2020 r.
(godz. 12:00)
3 lipca 2020 r.
(godz. 15:00)
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia przez złożenie oryginału świadectwa, jeśli nie było złożone wcześniej
6 lipca 2020 r.
(godz. 13:00)
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Procedura odwoławcza
od 6 lipca 2020 r.W terminie 7 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły, danej klasy.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych
24 lipca 2020 r.
(godz. 9:00)
28 lipca 2020 r.
(godz. 13:00)
Złożenie deklaracji przystąpienia do testu predyspozycji językowych w sekretariacie szkoły (osobiście lub drogą mailową)
29 lipca 2020 r.
(godz. 10:00)
Sprawdzian predyspozycji językowych
31 lipca 2020 r.
(godz. 10:00)
Ogłoszenie wyników sprawdzianu predyspozycji językowych
3 sierpnia 2020 r.
(od godz. 9:00)
5 sierpnia 2020 r.
(do godz. 13:00)
Złożenie świadectw ukończenia klasy VI w sekretariacie szkoły
7 sierpnia 2020 r.
(godz. 10:00)
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
7 sierpnia 2020 r.
(godz. 10:00)
10 sierpnia 2020 r.
(godz. 13:00)
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia przez złożenie oryginału świadectwa, jeśli nie było złożone wcześniej
11 sierpnia 2020 r.
(godz. 10:00)
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
od 11 sierpnia 2020 r.Procedura odwoławcza

Zasady przyjmowania uczniów do klas dwujęzycznych.

Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który:

 1. otrzymał promocję do klasy VII;
 2. uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną – 30 procent.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o którym mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
 2. wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;
 3. świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, o którym mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego ust. 2.

W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio.

W związku z tym komisja rekrutacyjna przeliczy na punkty wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, ocenę z j .polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz uzyskanie świadectwa promocyjnego do klasy VII z wyróżnieniem.

 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o którym mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

2) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego – max 54 punkty, przy czym za oceny wyrażone w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 3. c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem– 7 punktów.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, o którym mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tj.:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Przydział do klas następuje na podstawie zsumowanych wyników  sprawdzianu predyspozycji językowych i ocen.

Liczba uczniów w klasie jest związana z podziałem na grupy na językach obcych, informatyce i wychowaniu fizycznym.