Oddział przedszkolny (zerówka)

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klas I w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Luboniu

potwierdzenie woli przyjęcia dziecka

Dzieci, których rodzice wnioskowali o przyjęcie z pierwszej preferencji do oddziału przedszkolnego („zerówki”) zostały wszystkie zakwalifikowane. W dniach: od 30 marca do 3 kwietnia br. prosimy o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka. Można będzie tego dokonać online, logując się na stronie: nabor.pcss.pl/lubon i wpisując login i hasło otrzymane przy wypełnieniu wniosku o przyjęcie dziecka.    Po potwierdzeniu woli dziecko zostanie przyjęte.

W sytuacjach wyjątkowych, w przedsionku dyżurki szkoły dostępny będzie druk do wypisania na miejscu.
W takim wypadku, oprócz danych osobowych i adresowych, wymagany jest PESEL dziecka.

Kandydaci do klas I szkoły podstawowej zgłoszeni z obwodu zostali zakwalifikowani i przyjęci do szkoły automatycznie.  Nie jest wymagane potwierdzenie woli.

 

zarządzenie 11_2020 terminy rekrutacji na rok szkolny 2020_2021 (3)

5.03.2020 godz.17.30 zapraszamy na Drzwi Otwarte!

W szkole zostanie utworzony jeden oddział zerówki.

Nabór do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Lubonia

 

Informator dla Rodziców

 

 

Szanowni Państwo

 

 

Od 2 do 13 marca 2020 roku rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Luboń, na rok szkolny 2020/2021.

 

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: http://www.nabor.pcss.pl/lubon/

 

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

od 02.03.2020 r. do 13.03.2020 r. – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego;

 

– 30.03.2020 r. godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

 

od 30.03.2020 r. do 03.04.2020 r. – potwierdzenie przez rodziców dzieci zakwalifikowanych, woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego;

 

– 09.04.2020 r. godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego.

 

Rodzice przy pomocy indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w przedszkolu/szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.

 

– od 04.05.2020 r. do 11.05.2020 r. – rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w przedszkolach

 

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostaną umieszczone w widocznych miejscach w przedszkolach/szkołach podstawowych.

 

 

W rekrutacji uczestniczą dzieci zamieszkujące wraz z rodzicami w Luboniu, które w roku szkolnym 2019/2020 nie uczęszczały do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub chcą zmienić placówkę.

 

 

Kandydaci zamieszkali poza Luboniem mogą być przyjęci do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie Lubonia, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola publiczne/oddziały przedszkolne w szkole podstawowej  w Luboniu będą dysponowały wolnymi miejscami.

 

 

Dzieci 6 letnie (rocznik 2014)  objęte są obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

W związku z powyższym dzieci w wieku 6 lat obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w: przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym przy szkole podstawowej.

 

Wszystkie dzieci biorące udział w postępowaniu rekrutacyjnym będą miały zapewnione miejsce w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku o przyjęcie, Burmistrz wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

 

 

Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego mogą wybrać nie więcej niż 3 placówki.

Na pierwszym miejscu należy wpisać placówkę, na której najbardziej zależy Rodzicom dziecka.

 

 

Kryteria Rekrutacji:

 

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Lubonia.

 

W przypadku większej liczby dzieci, które spełniają warunek zamieszkania na terenie Lubonia w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązują kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe,  dla których przypisano odpowiednio po 1 pkt

 

 • wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt
 • niepełnosprawność kandydata – 1 pkt
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt

 

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe:

 

Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe).

 

Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

 

 

Dokumenty, które rodzice/opiekunowie prawni dołączają do wniosku

( wzory dokumentów znajdują się u dołu strony):

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:

 • oświadczenie o zamieszkaniu w Luboniu (oświadczenie nr 1),
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (oświadczenie nr 2),
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.),
 • prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (oświadczenie nr 3),
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.).

 

W przypadku pkt 3, 4 i 5 należy złożyć dokumenty w postaci (do wyboru):

1) oryginału,

2) notarialnie poświadczonej kopii,

3) odpisu lub wyciągu z dokumentu urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

4) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie/lub jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (nie więcej niż 6 kryteriów, które mogą mieć różną wartość).

Uchwałą z dnia 1 lutego 2018 roku Rada Miasta Luboń wprowadziła następujące kryteria samorządowe:

 

Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów
Dziecko obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących (kryterium stosuje się również w odniesieniu do pracującego/studiującego w trybie stacjonarnym rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje dziecko 6 Oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców/opiekunów prawnych

(oświadczenie nr 4)

Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w danym przedszkolu 5 Oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez  rodzeństwa kandydata

(oświadczenie nr 5)

Dziecko i oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka mieszkają na terenie miasta Luboń i oboje rodziców/opiekunów prawnych dziecka rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w urzędzie skarbowym właściwym dla miasta Luboń – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko 4 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka o zamieszkaniu na terenie miasta Lubonia kandydata oraz obojga rodziców/opiekunów prawnych i oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko o rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za miniony rok w urzędzie skarbowym właściwym dla miasta Luboń

(oświadczenie nr 6)

Dziecko, którego rodzeństwo jest absolwentem przedszkola 3 Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata jest absolwentem przedszkola

(oświadczenie nr 7)

Dziecko, które w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzona jest rekrutacja brało udział w rekrutacji bez rezultatu 2 Oświadczenie o wzięciu udziału w rekrutacji do przedszkola w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja bez rezultatu

(oświadczenie nr 8)

Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych pracuje 1 Oświadczenie o zatrudnieniu jednego z rodziców/opiekunów prawnych

(oświadczenie nr 9)

 

Rodzice/opiekunowie prawni spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym z kryteriów. Brak dokumentów – załączników do wybranego kryterium – eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.

 

W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do mniej preferowanej).

 

 

Wszystkie Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

Weryfikacja oświadczeń:

Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej może:

– żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,

– może zwrócić się do Burmistrza Miasta Luboń, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata,  o potwierdzenie tych okoliczności,

– w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Burmistrz Miasta Luboń korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje,

– oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu (do wywiadu stosuje odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

 

UWAGA

Przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 

Proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać wszystkie wybrane przez siebie placówki.

 

Wniosek w formie papierowej składa się WYŁĄCZNIE w placówce pierwszego wyboru.

 

W przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

 

Instrukcja korzystania z systemu elektronicznego

 1. Proszę otworzyć stronę http://www.nabor.pcss.pl/lubon/,
 2. Stworzyć listę preferencyjnych placówek,
 3. Wypełnić pola formularza,
 4. Proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ministerialnych i dodatkowych,
 5. Proszę zanieść formularz wraz z załącznikami wyłącznie do przedszkola lub szkoły podstawowej pierwszego wyboru,
 6. Po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/opiekun prawny otrzyma nr PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu lub szkole.

 

Wzory wniosku i oświadczeń 

1.oświadczenie o zamieszkaniu (3)

2.oświadczenie o wielodzietności (3)

3.oświadczenie o samotnym wychowywaniu (3)

4.oświadczenie o zatrudnieniu (2)

5.oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w przedszkolu (rodzeństwo) (1)

6.oświadczenie o zamieszkaniu rodziców i o urzędzie skarbowym (2)

9.oświadczenie o zatrudnieniu jednego rodzica (2)

8.oświadczenie o minionej rekrutacji bez rezultatu (2)

7.oświadczenie o byciu absolwentem (rodzeństwo) (2)

WZÓR WNIOSKU

przedszkole_wniosek_nabór2020