Informacje dotyczące funkcjonowania świetlicy szkolnej.

Informacje dotyczące funkcjonowania świetlicy szkolnej.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

NA ROK   SZKOLNY 2017/ 2018

7.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci. Gry i zabawy w kącikach zainteresowań.
Czytanie czasopism lub lektur własnych.

8.00 – 9.00

Przygotowanie do zajęć: sprawdzanie i uzupełnianie braków pracy domowej (dla chętnych).
Zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów:

 • Zajęcia z dziećmi zdolnymi lub zajęcia z dziećmi mającymi trudności w nauce.
 • Czytanie literatury dziecięcej. Gry stolikowe.
 • Zabawy swobodne.
 • Słuchanie piosenek lub muzyki poważnej dla dzieci.
 • Rozmowy z dziećmi na różne tematy.

9.00 – 9.30

II śniadanie, porządkowanie sali po śniadaniu.

9.30 – 11.00

Zajęcia programowe prowadzone przez wychowawców zgodnie z miesięcznym planem pracy oraz realizacja świetlicowych projektów dydaktyczno – wychowawczych:

 • Zajęcia plastyczno- techniczne przygotowujące dzieci m.in. do różnych konkursów plastycznych, technicznych, teatralnych, rozwijające zainteresowania i zdolności.
 • Zajęcia muzyczno- relaksacyjne rozwijające zainteresowania muzyczne, granie na instrumentach, nabywanie umiejętności słuchania muzyki poważnej i relaksacyjnej, rozwijanie małej i dużej motoryki poprzez zabawy przy muzyce, wprowadzenie elementów pantomimy itp.
 • Zabawy integracyjne – zabawy z chustą animacyjną, kształtujące umiejętność współpracy w grupie.
 • Ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy sportowe na powietrzu lub w sali gimnastycznej rozwijające zainteresowania sportem. Zabawy z wykorzystaniem np.: piłek, skakanek, woreczków.
 • Różne formy pracy z tekstem kształcące umiejętność słuchania, opowiadania, wczuwania się w różne role, inscenizowania, ćwiczenie i rozwijanie pamięci, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie wyobraźni.
 • Rozwiązywanie konkursów, quizów, zagadek, rebusów itp.
 • Zajęcia okolicznościowe polegające na przygotowywaniu programów artystycznych, inscenizacji, zabaw itp.
 • Oglądanie filmów edukacyjnych i bajek na DVD.

11.00 – 13.30

 • Porządkowanie sali po zajęciach.
 • Przygotowanie do obiadu: przypomnienie zasad kulturalnego zachowania się w stołówce i podczas spożywania posiłku, mycie rąk. 
 • Ok. godz. 12.00 wyjście na obiad do stołówki szkolnej. 
 • Schodzenie się dzieci po zakończonych zajęciach lekcyjnych.
 • Odpoczynek bierny. Zabawy dowolne inspirowane pomysłowością dzieci.
 • Czytanie bajek terapeutycznych. Słuchanie muzyki relaksacyjnej lub poważnej.

13.30 – 15.30

 • Nauka własna pod opieką nauczyciela (dla chętnych dzieci).
 • Zajęcia programowe (takie jak w godzinach 9.30- 11.00).
 • Ciche czytanie prasy dziecięcej. Nauka korzystania ze słowników, encyklopedii i innych źródeł informacji.
 • Rozwiązywanie zagadek matematycznych, ćwiczenia ortograficzne. Ciche zabawy w kącikach zainteresowań.
 • Słuchanie muzyki relaksacyjnej. Spacery i wyjścia na plac zabaw lub boisko szkolne.

15.30 – 18.00

Popołudnia filmowe: oglądanie filmów i bajek na DVD, słuchanie bajek i piosenek dziecięcych. Zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów: zajęcia z dziećmi zdolnymi lub zajęcia z dziećmi mającymi trudności w nauce, zajęcia socjoterapeutyczne.

Czytanie literatury i prasy dziecięcej. Rozwiązywanie zagadek, rebusów itp. Zabawy wg zainteresowań. Prace użyteczne na rzecz świetlicy. Porządkowanie sali po zajęciach, rozchodzenie się dzieci.

W naszej świetlicy obowiązuje ramowy rozkład dnia, który warunkuje prawidłową realizację założeń programowych. Jest dostosowany do wieku i specyficznych potrzeb dzieci, do warunków lokalowych, zachowuje właściwe proporcje między zajęciami, przewiduje odpowiednią ilość zajęć na świeżym powietrzu, jest elastyczny. Nauczyciele świetlicy realizują zadania statutowe szkoły, zapewniając opiekę wszystkim potrzebującym uczniom.

Dzienny rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom w zależności od aktywności i zainteresowań dzieci, a także warunków pogodowych.

Oferta działalności świetlicy w SP 3 w roku szkolnym 2017/ 2018

Poniedziałek

Dzień z techniką (decoupage, prace pt :„coś z niczego”, robótki ręczne, szycie itp).

Wtorek

Dzień z plastyką (zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik).

Środa

Dzień z muzyką (zajęcia muzyczno- rytmiczne);
Bajkolandia – dzień z biblioteką szkolną.

Czwartek

„W zdrowym ciele, zdrowy duch” (zajęcia sportowe, zdrowe odżywianie itp).

Piątek

Dzień gier i zabaw stolikowych (krzyżówki, rebusy, gry planszowe itp);
Dzień kinomaniaka.

Projekty do realizacji :

„ Świetlica od kuchni”- cały rok szkolny;
„Cudze chwalicie, swego nie znacie”- cały rok szkolny.

Program do realizacji :

„Śniadanie daje moc” – co miesięczne przygotowywanie poczęstunku dla całej społeczności szkolnej z okazji różnych okoliczności np.:

 • wrzesień – Dzień Chłopca;
 • październik –Dzień poznańskiej pyry;
 • listopad – Święto rogala Marcińskiego;
 • grudzień – Mikołajki itp.

Konkursy szkolne i międzyszkolne:

 • „Coś z niczego”;
 • „ Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe” oraz trzy międzyświetlicowe konkursy organizowane w ramach współpracy z lubońskimi szkołami;
 • Turniej międzyświetlicowy pt: „Świetliki jadą na wakacje”- czerwiec;
 • Turniej międzyświetlicowy „Savoirvivre”- termin do uzgodnienia;
 • Bezpiecznie na ulicy, w szkole i w domu – spotkanie z policjantem – wrzesień.

KONTRAKT ŚWIETLICOWY :

 • Zgłaszamy wychowawcy swoje przybycie do świetlicy.
 • Odzież wierzchnią zostawiamy w szafkach, zmieniamy obuwie.
 • Tornister odkładamy w świetlicy na swoją półkę.
 • Zachowujemy się cicho i kulturalnie. Nie krzyczymy, nie biegamy, nie mówimy brzydkich słów. Zwracamy się do siebie uprzejmie.
 • Szanujemy innych, nikomu nie dokuczamy, nie obrażamy, nie stosujemy przemocy, nikogo nie przezywamy, nie wyśmiewamy.
 • Używamy magicznych słów: proszę, dziękuję, przepraszam.
 • Bawimy się zgodnie i bezpiecznie. Dbamy o bezpieczeństwo własne i innych.
 • Aktywnie uczestniczymy w zajęciach prowadzonych przez wychowawców.
 • Odrabiamy lekcje.
 • Wzajemnie sobie pomagamy.
 • Otaczamy opieką młodsze koleżanki i kolegów.
 • Zachowujemy ład i porządek . Po skończonych zajęciach lub zabawie sprzątamy po sobie, odkładamy wszystko na miejsce.
 • Dbamy o estetyczny wygląd sali. Nie niszczymy gier i zabawek świetlicowych. Szanujemy cudzą i swoją własność.
 • Zgłaszamy wychowawcy każde przyjście i wyjście. Opuszczamy świetlicę jedynie za jego zgodą.
 • Słuchamy poleceń i próśb wychowawcy.
 • Z każdym problemem możesz zwrócić się do nauczyciela w świetlicy.

Procedury obowiązujące w świetlicy

Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej

 1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas 1-3.
 2. Grupa świetlicowa liczy do 25 uczniów.
 3. Przyjęcie ucznia do świetlicy poprzedzają następujące czynności:
  • złożenie przez ro­dzica (opiekuna prawnego) karty zgłoszenia dziecka do świetlicy w pierwszym tygodniu roku szkolnego.

Procedury postępowania w przypadku występującej wśród wychowanków świetlicy agresji słownej

 1. Wychowawca świetlicy każdorazowo interweniuje, upominając ucznia.
 2. W przypadku braku skuteczności pod­jętych działań wychowawca świetlicy informuje rodziców i wychowawców klasy o negatywnym zachowaniu ucznia oraz sporządza notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach.

Procedury postępowania w przypadku występującej wśród wychowanków świetlicy agresji fizycznej

 1. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do interwencji – izolacji uczestników zajścia, przeprowadzenia z nimi rozmowy oraz powiadomienia wychowawcy klasy, pedagoga i rodzi­ców o zdarzeniu.
 2. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach.
 3. W razie konieczności wychowawca świetlicy powiadamia dyrektora szkoły oraz wzywa policję i pogotowie ratun­kowe.

Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia kolegów

 1. Wychowawca świetlicy powiadamia o zaj­ściu wychowawcę klasy i rodziców oraz sporządza notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach.

Procedury postępowania w przypadku kradzieży

 1. Gdy ma miejsce kradzież wśród uczniów na terenie świetlicy, wychowawca świet­licy przeprowadza rozmowę z poszko­dowanym w celu wyjaśnienia zajścia i sporządza notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach.
 2. Wychowawca informuje o zajściu peda­goga szkolnego, który przeprowadza roz­mowę z rodzicami o ewentualnych działa­niach profilaktycznych.
 3. W przypadku wyjaśnienia zajścia, sprawca jest zobowiązany do naprawienia szkody, zostaje ukarany zgodnie ze statutem szko­ły, a jego rodzice zostają powiadomieni o zajściu.
 4. Na wniosek dyrektora szkoły o dokona­nym przestępstwie zostaje powiadomiona policja, a wychowawca świetlicy zabez­piecza dowody dokonanego czynu.

Procedura postępowania w przypadku pozostania dziecka w świetlicy po godzinach pracy

 1. Rozmowa z uczniem i ustalenie przyczyny pozostania w świetlicy.
 2. Telefoniczne poinformowanie rodziców lub opiekunów o miejscu przebywania dziecka.
 3. Wychowawca świetlicy informuje o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły.
 4. W przypadku braku kontaktu z rodziną lub z opiekunami dziecka powiadomienie najbliższej jednostki policji.
 5. Oczekiwanie na odbiór dziecka przez do­rosłego członka rodziny lub opiekuna.
 6. Rozmowa z rodzicem, członkiem rodziny lub opiekunem na temat punktualnego od­bierania dziecka ze świetlicy.
 7. Poinformowanie o podjętych krokach:
  • dyrektora szkoły,
  • wychowawcy dziecka,
  • pedagoga szkolnego,
  • kuratora społecznego – jeżeli nad rodzi­ną sprawuje opiekę kurator.

Procedury postępowania w przypadku opuszczania świetlicy bez pozwolenia

 1. Wychowawca świetlicy powiadamia wy­chowawcę klasy, pedagoga i rodziców.
 2. W obecności rodziców przeprowadza roz­mowę z uczniem w celu przypomnienia regulaminu świetlicy.
 3. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach.

Procedury postępowania przy zwalnianiu dziecka z zajęć świetlicowych na prośbę rodzica

 1. Podczas każdorazowego zwolnienia z za­jęć świetlicowych, uczeń powinien po­siadać stosowną informację (na piśmie od rodzica lub opiekuna o konieczności zwolnienia z czytelnym podpisem i datą).
 2. Wymieniony dokument uczeń powinien przedstawić wychowawcy świetlicy.
 3. Nie ma możliwości telefonicznego zwalniania dziecka z zajęć świetlicowych.

Obowiązki wychowawcy świetlicy:

 1. Wychowawca świetlicy, który otrzymuje stosowne pismo informujące o zwolnieniu ucznia ze świetlicy odnotowuje w dzienni­ku zajęć nieobecność ucznia.
 2. Otrzymane pismo przechowuje w segrega­torze z dokumentacją uczniów.

Odpowiedzialność za ucznia zwolnionego z zajęć świetlicowych ponosi osoba wydają­ca pozwolenie na piśmie (rodzice, opiekuno­wie prawni).

Procedury postępowania w przypadku kiedy ucznia odbiera osoba, która spożywała alkohol lub jest nietrzeźwa

 1. Przeprowadzenie rozmowy na temat od­bierania i odpowiedzialności za dziecko, poinformowanie o konsekwencjach takich sytuacji.
 2. Spisanie protokołu.
 3. Powiadomienie dyrektora szkoły, pedagoga.
 4. Jeżeli istnieje możliwość, zawiadomienie innych opiekunów, by odebrali dziecko.
 5. W przypadku, kiedy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka wezwa­nie policji.
 6. 0 zaistniałej sytuacji należy powiadomić wychowawcę klasy i kuratora, jeżeli nad rodziną sprawuje opiekę kurator.

Procedura postępowania w przypadku złego samopoczucia ucznia (wypadku)

 1. Skierowanie ucznia do pielęgniarki szkolnej.
 2. Przekazanie informacji o złym samopoczuciu (wypadku) ucznia wychowawcy i dyrektorowi szkoły.
 3. Poinformowanie rodziców

Roczny plan pracy świetlicy