Konsultacje w szkole i praca biblioteki od 25.05.2020

PROCEDURA ORGANIZOWANIA KONSULTACJI ORAZ PRACY BIBLIOTEKI W ZESPOLE SZKÓŁ W LUBONIU

OD DNIA 25.05.2020

 1. I. Informacje ogólne:
 2. Od 25.05. zaczynają się dobrowolne konsultacje dla uczniów klas VIII zgodnie z harmonogramem znajdującym się na stronie szkoły w ogłoszeniach i zakładce „uczę się w domu”. Konsultacje on-line odbywają się nadal.
 3. Od 1.06. w konsultacjach może uczestniczyć każdy uczeń Zespołu Szkół w Luboniu. Konsultacje są dobrowolne, a nie obowiązkowe. W dalszym ciągu odbywają się konsultacje on-line.
 4. W konsultacjach może uczestniczyć tylko uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych. W spotkaniu w szkole nie może uczestniczyć uczeń który przebywa na kwarantannie i którego rodzina przebywa na kwarantannie.
 5. Uczeń, który będzie łamał obowiązujące w Zespole Szkół zasady może uczestniczyć w konsultacjach tylko pod opieką rodzica i otrzymuje punkty karne.
 6. Cele konsultacji w szkole to: poprawa ocen i wyjaśnienie zagadnień niezrozumiałych, których nie da się rozwiązać poprzez konsultacje on-line.
 7. Zadania rodziców
 8. Poinformowanie sekretariatu, jeśli w ciągu ostatnich 3 miesięcy zmianie uległ numer telefonu.
 9. Natychmiastowe poinformowanie dyrektora szkoły, jeśli u ucznia (lub jego rodziny), który korzystał z konsultacji wykryto koronawirusa.
 10. Zaopatrzenie dziecka w maseczkę.
 11. Dopilnowanie, aby uczeń nie wychodził na konsultacje zbyt wcześnie i nie stał pod szkołą.
 12. Wyrażenie pisemnej zgody na pomiar temperatury przy wejściu do szkoły ( treść: Wyrażam zgodę na pomiar temperatury u syna/córki…………………….. ucznia klasy……… w Zespole Szkół w Luboniu)

III. Zadania uczniów

 1. Uczeń, które chce poprawić ocenę, czy uzyskać wyjaśnienie na temat niezrozumiałych treści, jeśli konsultacje on-line są niewystarczające, sprawdza na stronie szkoły, w zakładce „uczę się w domu”, termin konsultacji danego nauczyciela.
 2. Zawiadamia nauczyciela poprzez Librusa, że chce uczestniczyć w konsultacjach oraz podaje informację o swoich potrzebach. Jeśli poprawia ocenę, podaje zakres tematyczny, tak, aby nauczyciel przed konsultacjami mógł wydrukować sprawdzian. W przypadku, gdy prosi o wyjaśnienie niezrozumiałych treści, podaje ich zakres.
 3. Może mieć miejsce sytuacja, że z uwagi na przekroczenie dozwolonej liczby uczestników, uczeń będzie musiał skorzystać z innego terminu konsultacji.
 4. Uczeń przychodzi do szkoły o godzinie 7.55-8.00 i 13.25-13.30, wejście nie będzie otwierane wcześniej, aby uczniowie nie tłoczyli się na korytarzach. Uczniowie klas VII-VIII i LO wchodzą wejściem A (od ul. Armii Poznań), uczniowie klas I-VI wejściem od ul. Dąbrowskiego.

4.Wchodząc do szkoły każdy uczeń zachowuje 2 m odległości od innych wchodzących  i dokonuje dezynfekcji rąk. Podaje pracownikowi wyznaczonemu do pomiaru temperatury zgodę od rodziców na jej pomiar. W wyjątkowych przypadkach rodzic może wyrazić zgodę przez telefon.

5.Przed konsultacjami i po nich uczniowie nie mogą przebywać na boisku szkolnym poza ewentualnym czasem oczekiwania na wejście, kiedy zachowują odległość 2 m od siebie, mają wówczas na sobie maseczki.

6.Uczeń przechodzi  od razu do sali, w której konsultacje się odbywają. Nie może przebywać na korytarzu, aby uniknąć tłoku. W czasie konsultacji korzysta z własnych podręczników i przyborów, nie może ich pożyczać. Maseczka może zostać zdjęta, gdy uczeń siedzi w ławce, przy jej opuszczaniu zakłada maseczkę.

7.Nakrycia nie są zostawiane w szafkach, uczeń zabiera je ze sobą do Sali.

8.Od razu po zakończonych konsultacjach uczeń opuszcza budynek szkoły, przy wyjściu dokonują raz jeszcze dezynfekcji rąk.

 1. Uczeń, który będzie łamał zasady otrzymuje punkty karne – od -5 do -20, może otrzymać także naganę dyrektora.
 2. Uczeń, który po raz drugi złamie zasady może korzystać z konsultacji tylko pod opieką rodzica.
 3. Zadania nauczycieli.
 4. Nauczyciel odbiera maile od uczniów chcących się zapisać na konsultacje z informacją, czego dotyczy spotkanie. Jeśli uczeń chce poprawić ocenę musi podać nauczycielowi zakres poprawy, tak, aby od razu po wejściu do klasy ten mógł mu przekazać gotowy sprawdzian. W przypadku tłumaczenia wątpliwości uczeń podaje zagadnienie, którego nie rozumie.

 

 1. W razie gdyby na konsultacje uczniowie nie zgłosili przyjścia, nauczyciel pozostaje w sali w wyznaczonych godzinach.
 2. Nauczyciel planując konsultacje dba o to, by w jego sali nie przebywało jednocześnie więcej niż 12 uczniów. Jeśli sprawdzian chce poprawiać większa grupa niż 12 osób, nauczyciel informuje o tym dyrektora, który przydziela uczniom inną salę i nauczyciela-opiekuna. Nauczyciel może zaproponować uczniowi inny termin poprawy oceny, jeśli zadeklarowana grupa będzie zbyt duża i nie będzie możliwości przejścia uczniów do innej sali.
 3. Nauczyciel w czasie konsultacji:

– na ich początku przypomina uczniom, aby przestrzegali zasad bezpieczeństwa,

– dba o wietrzenie sali,

– dopilnowuje, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów,

– sadza uczniów przy stolikach tak, aby przy jednym siedział jeden uczeń w odległości co najmniej 1.5 m od innego,

– wchodzi do sali w maseczce.

 1. Nauczyciel wychowania fizycznego:

– jeśli chce prowadzić konsultacje w sali/na boisko zgłasza zakończenie zajęć pracownikowi na dyżurce, aby ten mógł dokonać dezynfekcji używanych sprzętów,

– pamięta o tym, żeby powiadomić uczniów, aby przyszli w stroju sportowym, szatnia jest nieczynna.

 1. Zadania bibliotekarzy:

Biblioteka w budynku A czynna jest:

Dyżur p. Aleksandry Kołcz – czwartek 13.30-15.05

Dyżur p. Marioli Gryczyńskiej- poniedziałek 13.30-15.05

Biblioteka w budynku B

Dyżur p. Eweliny Iglewskiej-Nowik – wtorek 11.30-13.15

– w bibliotece może przebywać jednocześnie 3 uczniów,

– uczeń, który chce wypożyczyć książkę pisze na Librusie do bibliotekarza co najmniej dzień przed terminem dyżuru, wskazując autora i tytuł, tak, aby ten mógł przygotować książkę,

– uczeń oddając książkę wkłada ją do kartonika, plastikowej siatki a wewnątrz na wierzchu umieszcza kartkę podając na niej imię, nazwisko, klasę i datę zwrotu książki oraz odkłada w miejsce wskazane przez bibliotekarza.

– zaleca się stosowanie następujących zasad postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do bibliotek:

 • egzemplarze wypożyczone do domu winien przyjmować personel zaopatrzony w rękawiczki lateksowe lub nitrylowe,
 • ograniczyć bezpośredni kontakt z egzemplarzem do jego identyfikacji,
 • nie wolno dezynfekować zwracanych publikacji preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu,
 • przyjęte egzemplarze należy poddać kwarantannie na okres 4 dni,
 • dezynfekować powierzchnie będące w kontakcie ze zwracanymi materiałami przez mycie detergentem lub preparatami.
 1. Procedury bezpieczeństwa:
  1. Uczeń przychodzi do szkoły o godzinie 7.55-8.00 i 13.25-13.30, wejście nie będzie otwierane wcześniej, aby uczniowie nie tłoczyli się na korytarzach. Uczniowie klas VII-VIII i LO wchodzą wejściem A ( od ul. Armii Poznań), uczniowie klas I-VI wejściem od ul. Dąbrowskiego.
  2. Wchodząc do szkoły każdy uczeń i pracownik szkoły zachowuje 2 m odległości od innych wchodzących i dokonuje dezynfekcji rąk. Podaje pracownikowi wyznaczonemu do pomiaru temperatury zgodę od rodziców na jej pomiar. W wyjątkowych przypadkach rodzic może wyrazić zgodę przez telefon.
  3. Pomiaru temperatury od wtorku do piątku przy wejściu A dokonuje pielęgniarka szkolna, w poniedziałek…

Przy wejściu B temperaturę od 1.06. mierzą nauczyciele wyznaczeni w grafiku.

 1. Przed konsultacjami i po nich uczniowie i rodzice nie mogą przebywać na boisku szkolnym poza ewentualnym czasem oczekiwania na wejście, kiedy zachowują odległość 2 m od siebie, mają wówczas na sobie maseczki.
 2. Uczeń przechodzi na konsultacje od razu do sali, w której one się odbywają. Nie może przebywać na korytarzu, nie powinien się tłoczyć.
 3. Nakrycia nie są zostawiane w szafkach, uczniowie zabierają je do sali.
 4. Od razu po zakończonych konsultacjach uczniowie opuszczają budynek szkoły, przy wyjściu dokonują raz jeszcze dezynfekcji rąk.
 5. Pracownicy obsługi prowadzą prace porządkowe:

– mycie klamek do sal, w których odbywają się konsultacje, włączników do lamp,  poręczy i toalet , poręczy krzeseł i blatów stołów, klawiatur komputerów o godzinie 9.00 i 14.30. Wykonanie czynności potwierdzają w tabeli znajdującej się na dyżurce.

VII. Postępowanie w razie podejrzenia choroby u ucznia.

1.Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je  w gabinecie pielęgniarskim (wtorek-piątek godz.8.00-13.00) Z dzieckiem zostaje wówczas pielęgniarka W pozostałym czasie uczeń jest izolowany w gabinecie pielęgniarskim pod opieką dyrektora/wicedyrektora/pedagoga/pracownika sekretariatu z uprawnieniami pedagogicznymi który powiadamia rodziców i prosi o odbiór dziecka. Powiadamia także dyrektora szkoły.

 1. Pracownik obsługi dezynfekuje pomieszczenie, w którym przebywał uczeń.

VIII. Postępowanie w razie podejrzenia choroby u pracownika szkoły

1.Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Przed wejściem do placówki pracownicy mają mierzoną temperaturę.

2.Miejscem, w którym przebywać ma pracownik z podejrzeniem choroby jest gabinet pielęgniarski.

3.Pracownicy szkoły  w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

4.W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem  powinien on natychmiast przejść do gabinetu pielęgniarskiego i powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

5.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz  zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.