Kryteria oceniania w czasie pracy na odległość

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania – nauczanie zdalne

 1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter przejściowy.
 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym/na odległość wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania.
 3. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej ujęte są w aneksach do kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów.
 4. Ocenie podlega wiedza i umiejętności ujęte w NaCoBeZu w formatkach przesyłanych uczniom z każdego przedmiotu.
 5. Jeśli uczeń nie ma dostępu do formatek, jego rodzic/prawny opiekun informuje o tym wychowawcę, który wraz z dyrektorem ustala sposób przekazania uczniowie potrzebnych materiałów.
 6. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w statucie Zespołu Szkół w Luboniu.
 7. O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców/prawnych opiekunów w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik elektroniczny. Oceny proponowane podawane są w dzienniku elektronicznym.
 8. Zmiany w wagach ocen: waga testu on-line traktowanego, jako sprawdzian to 2, kartkówka on line w formie tesu – 2, odpowiedź ustna przed kamerką – 4, poprawa sprawdzianu, czy kartkówki pisanej on-line – waga 4.
 9.  Odpowiedź ustna: uczeń umawia się na odpowiedź ustną w czasie konsultacji on-line/telefoniczną z własnej inicjatywy lub z inicjatywy nauczyciela. Nauczyciel powiadamia ucznia o tym na Librusie lub w czasie lekcji on-line. Podaje zagadnienia, które uczeń powinien powtórzyć. Jeśli uczeń nie stawi się bez usprawiedliwienia na konsultacjach traktowane jest to, jako nieprzygotowanie i skutkuje oceną niedostateczną.  Uczeń może być pytany na lekcji na zwykłych zasadach.
 10. Uczeń, który nie zareaguje na polecenie nauczyciela odpowiadając przez mikrofon lub pisząc na czacie otrzymuje minus za brak pracy na lekcji. Trzeci minus oznacza ocenę niedostateczną.

Aneks do kryteriów oceniania z matematyki – matematyka – nauczanie zdalne

 1. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela.
 2. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez:
  • testy na platformach (wcześniejsza informacja o terminie i  zakresie materiału, w celu rezerwacji dostępu do komputera – dostęp do testu tylko raz, w wyznaczonym czasie), w przypadku niedostosowania się do terminu wykonania testu uczeń zobowiązany jest do napisania go z danego materiału w formie papierowej w ustalonym przez nauczyciela  terminie w momencie powrotu do szkoły
  • wykonane zadania, karty pracy przesyłane są przez uczniów na nośnik wskazany przez nauczyciela w określonym terminie (e-mail podany przez nauczyciela). Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe tzn. uczeń musi je wykonać.
 1. Pozostałe ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania (wrzesień 2019).

Aneks do przedmiotowego system oceniania Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące –  język angielski – nauka zdalna.

Uczniowie podczas nieobecności w szkole będą oceniani za: – zadania domowe, prace pisemne, karty pracy, skany, nagrania, spotkania na  Hangout, Skype.

Narzędzia wykorzystywane w czasie e-nauczania to Librus, Classroom, Skype, Messenger, Zoom, Padlet, Liveworksheets, wordwall i inne platformy i komunikatory wskazane przez nauczyciela.

 1. Ocen z aktywności na czas zajęć poza szkołą nie przydziela się.
 2. Nieprzygotowanie – czyli nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela. Nieprzesłanie do nauczyciela zleconego zadania we wskazanym terminie, traktowane jest każdorazowo jako nieprzygotowanie do zajęć. Uczniowi przysługują 2 nieprzygotowania w semestrze, trzecie nieprzygotowanie oznacza ocenę niedostateczną o wadze 2. Zdobyte dotychczas nieprzygotowania pozostają ważne.
 3. Poprawa ocen – uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie e-nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela, po uprzednim uzgodnieniu.
 4. Wagi ocen – na czas nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez zmian.

Wagi ocen:

 • sprawdzian – 6
 • kartkówka – 4
 • odpowiedź ustana/speech/nagranie – 4
 • karta pracy/ praca z tekstem – 2
 • projekt – 4
 • ocena ndst za nieprzygotowania – 2
 • praca w grupach – 1
 • wypracowanie – 3
 • zadanie dodatkowe raz w semestrze – 6
 • zadanie domowe – 2
 • test na platformie – 1

Procentowe progi ocen:

 • 96-100% celujący
 • 86-95 bardzo dobry
 • 70-85% dobry
 • 50-69% dostateczny
 • 35-49% dopuszczający
 • 0-34% niedostateczny

Aneks do przedmiotowego system oceniania SP 4-8 język angielski – nauka zdalna:

Uczniowie podczas nieobecności w szkole będą oceniani za:

– zadania domowe, prace pisemne, karty pracy, skany, nagrania.

 1. Aktywność na czas zajęć poza szkołą nie przydziela się.
 2. Nieprzygotowanie – czyli nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela. Nieprzesłanie do nauczyciela zleconego zadania we wskazanym terminie, traktowane jest każdorazowo jako nieprzygotowanie do zajęć. Uczniowi przysługują 2 nieprzygotowania w semestrze, 3 nieprzygotowanie oznacza ocenę ndst o wadze 2. Dotychczasowo zdobyte np. pozostają ważne. Brak reakcji na wysłane zadanie skutkuje oceną niedostateczną.
 3. Na czas nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez zmian dopóki uczniowie nie wrócą do szkoły.
 4. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadnie otrzymane w czasie e- nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela.

Aneks do kryteriów oceniania – przedmioty przyrodnicze – nauka zdalna

 1. Oceny wystawiane są zgodnie z obowiązującym w szkole systemem wagowym, a oceny cząstkowe zgodnie z obowiązującym systemem procentowym (odpowiednim dla SP i LO)
 2. Uczeń może wykazać się swoją wiedzą poprzez:
  • Wykonanie zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.) wyznaczonych przez nauczyciela na stronie szkoły a następnie przesłanie ich na wyznaczony przez nauczyciela adres mailowy lub grupę społecznościową, komunikator itp.
  • Wykonanie zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.), które dołączone są jako załączniki do wiadomości na Librusie
  • Wykonanie zadań na platformach edukacyjnych
  • Rozwiązywanie testów powtórkowych i ćwiczeniowych na platformie e-nauczanie
  • Rozwiązywanie testów sprawdzających wiedzę (kartkówek, sprawdzianów, prac klasowych) na platformie e-nauczanie
   • Informacja na temat testów sprawdzających wiedzę umieszczana będzie zawsze w poniedziałek do godz. 10.00. Określona zostanie dokładna data i godzina testu (oraz czas jaki będzie przeznaczony na test np. 15 min) tak aby uczniowie mogli dostosować potrzebę skorzystania z komputera do innych domowników.
   • Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, sprawdzian) zobowiązany jest do napisania testu w formie papierowej w ustalonym terminie przez nauczyciela
   • Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza, że uczeń musi posiadać z nich ocenę.
   • Uczeń może poprawić każdą ocenę z testów sprawdzających wiedzę tylko jeden raz (w ciągu 2 tygodni od jej uzyskania). Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika, a przy ustalaniu oceny na koniec poszczególnych semestrów brane są pod uwagę obydwie oceny (uzyskane w pierwszym terminie i z poprawy).
   • Nie poprawia się ocen z kart pracy.
   • Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) – plagiat, skutkuje oceną niedostateczną bez możliwości poprawy

Aneks do kryteriów oceniania język polski – ocenianie w trybie zdalnego nauczania

 1. Na czas nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez zmian.
 2. Podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek wykonać w zeszycie wskazane ćwiczenia. Będą one sprawdzone po powrocie do szkoły.
 3. Uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym przez nauczyciela prace pisemne, które zostaną ocenione zgodnie z kryteriami. Niedotrzymanie ustalonego terminu jest równoznaczne z oceną niedostateczną. Prace niesamodzielne będą oceniane na ocenę niedostateczną.
 4. Nauczyciel może przygotować test na platformie e-nauczanie i będzie on wtedy na ocenę.
 5. Nie tworzymy dodatkowych kryteriów. Mamy wiele, które łatwo dopasować do e-nauczania (m.in. wypowiedzi pisemne, zadanie, inne). Każda ocena jest zawsze opisana w komentarzu.
 6. Poprawa ocen- uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie e-nauczania w ciągu dwóch tygodni.

Aneks do kryteriów oceniania nauczanie początkowe – nauczania zdalne

 1. W okresie zdalnego nauczania nauczyciel ocenia prace ucznia z wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela.
 2. Każdy nauczyciel wybiera dowolną i dogodną formę pracy i informuje rodziców i uczniów o wybranej metodzie pracy. W okresie tym nauczyciel monitoruje i realizuje podstawę programową.
 3. W okresie zdalnego nauczania nauczyciel wystawia min jedną ocenę w tygodniu jednak nie więcej niż trzy.

Aneks do kryteriów oceniania – wychowanie fizyczne – nauczania zdalne

Praca zdalna w wychowaniu fizycznym realizowana będzie z części podstawy programowej, zaliczamy do niej elementy edukacji zdrowotnej, przepisy gier zespołowych, historie Igrzysk Olimpijskich ery nowożytnej i starożytnej. Wszystkie wiadomości dla uczniów będą przekazywane w formie plakatów, prezentacji, konspektów oraz filmów instruktażowo-pokazowych. Uczniowie będą ocenianie za zadane referaty, mini – prezentacje lub odpowiedzi z quizów wyżej wymienionych elementów podstawy programowej.

Aneks do kryteriów oceniania – religia – nauczania zdalne

 1. Zadania (w rozsądnej ilości) będą określone i ocenianie w kategoriach: obowiązkowe i dla chętnych,
 2. Oceny zachowują swoją pierwotną wagę,
 3. Zadania mogą być przez uczniów przesyłane w formie skanów, zdjęć, plików tekstowych w określonym przez nauczyciela terminie i na wyznaczony adres, komunikator itp.
 4. Uczeń może poprawić każdą ocenę za „zdalne zadanie” po powrocie do szkoły (albo do wskazanego przez nauczyciela terminu, gdyby kwarantanna się znacznie przedłużyła)
 5. Uczeń chętny do wykonania  dodatkowej pracy na wyższa ocenę umawia się z nauczycielem.
 6. Nauczyciel podaje temat i wyznacza termin oddania/wysłania tej pracy.
 7. Opracowania uczniów muszą mieć wskazane źródła.

Aneks do kryteriów oceniania – historia i wos – nauczania zdalne

 • oceniane będą karty pracy (zdjęcia lub skany), zadania z mapami, odpowiedzi na pytania przesyłane drogą mailową we wskazanym terminie, zgodnie z podanymi przez nauczyciela kryteriami,
 • odpowiedzi ustne z wykorzystaniem platformy do komunikacji online,
 • testy na platformie e-nauczanie udostępnione przez nauczyciela we wskazanym czasie,
 • dłuższe wypowiedzi pisemne na zadany temat zgodnie z podanymi przez nauczyciela kryteriami,
 • wszystkie prace muszą mieć bibliografię, prace niesamodzielne będą oceniane na ocenę niedostateczną,
 • uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym przez nauczyciela prace pisemne, które zostaną ocenione zgodnie z kryteriami. Niedotrzymanie ustalonego terminu jest równoznaczne z oceną niedostateczną
 • uczeń umawia się na odpowiedź ustną w czasie konsultacji z własnej inicjatywy lub z inicjatywy nauczyciela. Nauczyciel powiadamia ucznia o tym na Librusie lub w czasie lekcji on-line. Podaje zagadnienia, które uczeń powinien powtórzyć. Jeśli uczeń nie stawi się bez usprawiedliwienia na konsultacjach traktowane jest to, jako nieprzygotowanie i skutkuje oceną niedostateczną.

Aneks do kryteriów oceniania – plastyka – nauczania zdalne

Uczeń ma do wykonania pracę plastyczną, której tematyka i sposób wykonania zostanie podany w formatce na dysku szkoły. Termin wykonania – 2 tygodnie. Pracę należy podpisać na pierwszej stronie, wyraźnie, drukowanymi literami: imię, nazwisko, klasa,zrobić zdjęcie i wysłać na adres: dydowicz@sp3lubon.pl

Aneks do kryteriów oceniania – technika, muzyka – nauczania zdalne

Muzyka

 1. Uczniowie zapoznają się z podanymi zagadnieniami na podstawie linków do stron internetowych, sporządzają krótkie notatki w zeszycie wg pytań zadanych w formatkach lekcji, które zostaną ocenione po powrocie do szkoły.
 2. Wykonanie piosenek przesłanych za pomocą linków do melodii i tekstów uczniowie będą mogli zaliczyć po powrocie do szkoły .

Technika

 1. Prace techniczne zadane do wykonania będą ocenione po powrocie do szkoły.
 2. Zagadnienia teoretyczne uczniowie opracowują na podstawie linków do stron internetowych ,lub mogą korzystać z własnych źródeł. Notatka musi zawierać minimum odpowiedzi na pytania zawarte w formatce lekcji. Oceny za przygotowanie notatki otrzymają po powrocie do szkoły.
 3. Jeśli w formatkach lekcji zamieszczone są linki do filmów edukacyjnych, a nie jest zaznaczone, że film jest dla chętnych uczeń ma obowiązek obejrzeć film.

 

Ocenianie zachowania (obowiązkuje do końca zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020)

Zmiana w punktowym systemie oceniania zachowania
Na koniec roku  oceny  zachowania wystawiane będą zgodnie z poniższą skalą:
wzorowe – powyżej 180 punktów
bardzo dobre – 140-179
dobre – 100 – 139
poprawne od 50 do 99
nieodpowiednie – od 0 do 49
naganne poniżej 0
– Na początek semestru każdy uczeń otrzymał 100 punktów i oprócz tego otrzymał dodatkowa ilość punktów za zachowanie z 1 semestru (np. za wzorowe – 30).
-Biorąc pod uwagę, że do 12.03 byliśmy w szkole normalnie, po 12.03  uczeń ma mniejszą możliwość otrzymania punktów dodatnich, ale także ujemnych, czyli nie schodzi mu z puli tych 100 punktów,
.-  Na koniec roku wychowawca ma pulę do 30 punktów przyznania każdemu uczniowi – będzie doliczone w czerwcu, uczeń dokona swojej samooceny-która będzie także doliczona do liczby wszystkich punktów (także w czerwcu)
Podczas zdalnego nauczania uczniowie nie otrzymują punktów za frekwencje, brak spóźnień i brak godzin nieusprawiedliwionych.

Uczeń może zdobywać punkty dodatnie w czasie nauczania zdalnego za działania opisane w regulaminie oceniania zachowania ( zakłdka dokumenty szkoły), które możliwe są obecnie do zrealizowania.

W roku   szkolnym 2020/21 do końca I półrocza obowiązuje system punktowy  zapisany w regulaminie oceniania.

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego lub ucznia pełnoletniego (LO)-wniosek powinien być przesłany przez e-dziennik ewentualnie drogą e-mailową na adres szkoły: zswluboniu@gmail.com a w przypadku braku takiej możliwości przesłać pocztą lub przynieść do szkoły w wersji papierowej .
 2. Dyrektor przez e-dziennik uzgadnia datę i godzinę egzaminu klasyfikacyjnego. Tymi samymi kanałami potwierdza fakt przyjęcia terminu przez rodziców/ opiekuna prawnego ucznia lub ucznia pełnoletniego.
 3. Nauczyciel opracowuje i przesyła zagadnienia na egzamin z zakresu obowiązującej podstawy programowej danego przedmiotu. Treści dostarcza mailem lub przez e-dziennik rodzicom/opiekunom prawnym/uczniowi.

 

4.Egzamin klasyfikacyjny ma formę pisemną i ustną przy użyciu narzędzi elektronicznych wskazanych przez nauczyciela i używanych dotychczas przez ucznia ( Google Meet, skype itd.).

 1.  W przypadku uczniów nie posiadających wymaganego sprzętu lub dostępu do sieci, w sytuacjach wyjątkowych egzamin przeprowadzony może mieć formę drukowaną i odbyć się na terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu wszystkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP.
 2.  W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia uczeń informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenie rodzica pod wskazany adres mailowy szkoły.

7. Z egzaminu klasyfikacyjnego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje i dołącza do arkusza ocen ucznia.Jeśli to możliwe drukuje się pracę ucznia, która także zostaje dołączona do protokołu.

 

II. Sprawdzian wiadomości i umiejętności

 1.  W sytuacji uwag rodziców/ opiekunów prawnych lub ucznia, co do zgodności z prawem i procedurą wystawiania oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu lub oceny klasyfikacyjnej zachowania rodzic/ opiekun prawny lub uczeń na prawo zgłosić swoje zastrzeżenia w formie elektronicznej lub papierowej w ciągu pięciu dni od otrzymania oceny.
 2. Dyrektor weryfikuje, czy ocena została wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku uchybień , powołuje komisję do przeprowadzenia  egzaminu drogą elektroniczną, by ustalić właściwą ocenę z przedmiotu.

 

3.Egzamin sprawdzający ma formę pisemną, o ile to możliwe  i ustną przy użyciu narzędzi elektronicznych wskazanych przez dyrektora.

4. W przypadku uczniów nie posiadających wymaganego sprzętu lub dostępu do sieci, w sytuacjach wyjątkowych egzamin przeprowadzony może odbyć się na terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu wszystkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP.

5.W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia uczeń informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenie rodzica pod wskazany adres mailowy szkoły.

6. Z egzaminu sprawdzającego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje i dołącza do arkusza ocen ucznia .Jeśli to możliwe drukuje się pracę ucznia, która także zostaje dołączona do protokołu.

7. W sytuacji zgłoszenia uwag dotyczących oceny zachowania dyrektor powołuje komisję, która poprzez głosowanie, na podstawie dostępnych informacji ustala ostateczną ocenę zachowania. Spotkanie komisji  odbywa się on-line.

 

 • Egzamin poprawkowy

 

 1. Dyrektor przez e-dziennik uzgadnia datę i godzinę egzaminu poprawkowego. Tymi samymi kanałami potwierdza fakt przyjęcia terminu przez rodziców/ opiekuna prawnego ucznia lub ucznia pełnoletniego.
 2.  Nauczyciel opracowuje i przesyła zagadnienia na egzamin z zakresu obowiązującej podstawy programowej danego przedmiotu. Treści dostarcza mailem lub przez e-dziennik rodzicom/opiekunom prawnym/uczniowi.

3.Egzamin poprawkowy ma formę pisemną (o ile to możliwe)  i ustną przy użyciu narzędzi elektronicznych wskazanych przez nauczyciela i używanych dotychczas przez ucznia ( Google Meet, skype itd.).

4. W przypadku uczniów nie posiadających wymaganego sprzętu lub dostępu do sieci, w sytuacjach wyjątkowych egzamin może odbyć się na terenie szkoły, po wcześniejszym ustaleniu środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP.

5. W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia uczeń informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenie rodzica pod wskazany adres mailowy szkoły.

6. Z egzaminu poprawkowego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje go i dołącza do arkusza ocen ucznia. Jeśli to możliwe drukuje się pracę ucznia, która także zostaje dołączona do protokołu.