Rekrutacja do Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

 DWUJĘZYCZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO W LUBONIU

 

 

 

Lp.

 

 

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

  Drzwi otwarte 13.04.2018 godz.17.30  
 

1.

 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Uczeń składa:

a) wniosek w wersji papierowej podpisany przez rodziców
lub opiekunów prawnych,
b) dyplomy laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych lub laureata konkursów przedmiotowych
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
przeprowadzonych zgodnie z przepisami,
c) zaświadczenie uprawniające do skorzystania  z preferencji w naborze, 
d) dwa zdjęcia z informacjami na odwrocie – imię i nazwisko, PESEL
e) informacja o kandydacie ( do pobrania ze strony)
f) opinia poradni pedagogiczno-psychologicznej, jeśli uczeń takową posiada

 

 

od 14 maja 2018 r.

do 30 maja 2018 r.

do godz. 15.00

 

 

od 1 sierpnia 2018 r.

do 3 sierpnia 2018 r. 

do godz. 15.00

 

 

2.

 

Sprawdzian kompetencji z języka angielskiego – są do niego zobowiązani kandydaci, którzy wskazali naszą szkołą w pierwszym, drugim lub trzecim naborze

 

 

 6 czerwca 2018 r.

 

 

 

6 sierpnia 2018 r.

 

 

3.

 

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach   sprawdzianu kompetencji językowych

 

 

do 14 czerwca 2018 r.

do godz. 10.00

 

 

do 7 sierpnia 2018 r.

do godz. 10.00

 

 

4.

 

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół

 

 

od 15 czerwca 2018 r.

do 19 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00

 

 

nie dotyczy

 

5.

 

Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

od 22 czerwca 2018 r.

do 25 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00

 

nie dotyczy

 

6.

 

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy[1]

 

do 26 czerwca 2018 r.

 

 

do 9 sierpnia 2018 r.

 

 

7.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

11 lipca 2018 r.

godz. 10.00

 

 

24 sierpnia 2018 r.

godz. 10.00

 

8. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu  

do 19 lipca 2018 r.

do godz. 12.00

 

 

do 30 sierpnia 2018 r.

do godz. 12.00

 

9.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

20 lipca 2018 r.

godz. 13.00

 

 

31 sierpnia 2018 r.

godz. 13.00

 

10.

 

Poinformowanie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty przez dyrektora o liczbie wolnych miejsc w szkole

 

20 lipca 2018 r.

godz. 15.00

 

31 sierpnia 2018 r.

godz. 13.00

 Informacja o kandydacie  do klasy I

Informacja o kandydacie do klasy I Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Luboniu

[1] Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169).

 

Test kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej badający poziom znajomości języka angielskiego

Zakres treści obowiązujący na teście kompetencji.

Zagadnienia z gramatyki na poziomie B1

 1. Zdania oznajmujące, pytające i przeczące w czasach:
  • Present Simple
  • Present Continuous
  • Present Perfect
  • Present Perfect Continuous
  • Past Simple
  • Past Continuous
  • Past Perfect
  • Future Simple
  • Future Continuous
  wyrażeniegoingto
 2. Zdania twierdzące, pytające, rozkazujące w mowie zależnej
 3. Strona bierna
 4. Zdania podrzędnie złożone
  • przydawkowe
  • okolicznikowe celu
  • warunkowe typu 1, 2 i 3.
 5. Pytania
  • ogólne i szczegółowe
  • pośrednie
  • pytania o podmiot i dopełnienie
  • pytania typuquestion tags
 6. Rzeczownik
  rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
  rzeczowniki złożone
  liczba mnoga regularna i nieregularna
  przedimki
 7. Czasownik
  czasowniki złożone
  czasowniki modalne w teraźniejszościi przeszłości
  wyrażenie used to
  wyrażenia przyimkowe
 8. Przymiotnik
  stopniowanie regularne i nieregularne, stopień równy(as…as, too, enough), wyższy i najwyższy
  przymiotniki z–ed–ing
 9. Zaimek
  zaimki ilościowe, zwrotne i wzajemne

Zagadnienia leksykalne z języka angielskiego na poziomie B1
1.Animals
2. Buildings
3. Clothes
4. City
5. Countryside
6. Crimes
7. Education
8. Environment
9. Feelings
10. Food and drink
12. Health
13. House
14. Leisure time
15. Nature
16.People
17. Shopping
18. Sport
19. Technology, mass media, Internet
20. Travelling
21. Weather
22. Work

Funkcje językowe z języka angielskiego na poziomie B1

 1. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu:
  – witanie, pozdrawianie, pożegnanie
  – zwracanie się do osób i przedstawianie formalne i nieformalne
 2. Prowadzenie rozmowy:
  – rozpoczynanie i rozpoznawanie tematu
 3. Podtrzymywanie komunikacji, sygnalizowanie nieporozumienia
 4. Wyrażanie postaw i uczuć wobec rozmówcy i zdarzeń:5. Opis czynności, zdarzeń, osób, miejsca, kierunku poruszania się, porównywanie, opis czynności odbywających się w momencie mówienia i mających miejsce w przeszłości, oferowanie pomocy

Umiejętność pisania z języka angielskiego na poziomie B1

 1. Opisanie wydarzenia, które miało miejsce w przeszłości albo będzie miało miejsce w przyszłości, z podaniem czasu, miejsca i osób uczestniczących
 2. Napisanie e-maila
 3. Opis miejsca i osoby
 4. Krótkie wypracowanie/historyjka na zadany temat
 5. List formalny z zażaleniem lub odpowiedź na ogłoszenie
 6. Napisanie krótkiej notatki z przeprosinami lub prośbą

TEGO JESZCZE NIE BYŁO! DWUJĘZYCZNE LICEUM W LUBONIU


NAUKA i PASJA

Drzwi Otwarte – 13.04. godz. 17.30

W piątek 13-go czekamy na Was!

Proponujemy autorską klasę dwujęzyczną w Strefie Licealisty. 6 godzin języka angielskiego w tygodniu z dwoma nauczycielami.


Oferujemy naukę w klasie dwujęzycznej z rozszerzonym językiem angielskim w sprofilowanych grupach:

 1. Politechnicznej: matematyka, informatyka – przedmioty rozszerzone; dodatkowo możliwość wyboru przedmiotów : chemia, geografia

 2. europejskiej: historia, język polski – przedmioty rozszerzone; dodatkowo możliwość wyboru –  j.niemiecki, wos;


Wyróżniamy się:

 • wieloletnią tradycją w nauczaniu dwujęzycznym metodą CLIL,
 • warsztatami językowymi w kraju i zagranicą
 • profesjonalnym studiem nagrań,
 • telewizją szkolną,
 • kołem teatralnym,
 • mistrzostwem w debatach oksfordzkich,
 • licznymi lekcjami poza klasą,
 • współpracą z uczelniami wyższymi i wieloma instytucjami pozaszkolnymi.
 • bazujemy na tradycji Wielkopolskiej Szkoły Roku.

W Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym pracują nauczyciele:

 • doświadczeni i przygotowani do pracy w szkole średniej, pełni pasji i z poczuciem humoru,
 • egzaminatorzy i weryfikatorzy maturalni, autorzy zadań maturalnych, podręczników i poradników metodycznych.