Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póńn. zm../

 

 1. Zamawiający: Zespół Szkół

przy ul. Armii Poznań 27 w Luboniu

tel. /fax61 8102 838.

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

Wykonanie prac remontowo-budowlanych na terenie Zespołu Szkół w Luboniu  według  załączonego zakresu  prac :

Remont sali nr 17

– trzykrotne malowanie sufitu farbą białą emulsyjną – 65 m2

– trzykrotne malowanie ścian farbą emulsyjną – 48 m2

-dwukrotne  malowanie farbą olejną lamperii – 48 m2

– dwukrotne malowanie parapetów – 3 m2

– dwukrotne malowanie grzejników farbą – 6.6 m2

– gruntowanie,

– gipsowanie,

-uprzątnięcie odpadów

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Specyfika głównych wymagań
  a) Prace należy wykonać od dnia  podpisania umowy do dnia 8.02.2020r
 3. Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV:

–  45000000-7    Roboty budowlane

–  45430000-0    Roboty wykończeniowe

– 45410000-4     Tynkowanie

–  45430000-0    Pokrywanie podłóg i ścian

– 45442180-2     Usuwanie warstwy malarskiej

–  45442100-8    Roboty malarskie

 

 1. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.
 3. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
 4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest Pani Anita Plumińska – Mieloch.
 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy jednostki tj.: od godz.10.00 do godz. 12.00
 6. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy:

– złożyć w siedzibie Zamawiającego   :

W sekretariacie   Zespołu Szkół  w Luboniu przy ulicy Armii Poznań 27

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nazwa przedmiotu zamówienia”

„Wykonanie prac remontowo-budowlanych na terenie Zespołu Szkół w Luboniu”

w terminie do dnia 27.01.2020r. , godz. 12.00