Dokumenty szkoły

Dokumenty szkoły
 1. Koncepcja pracy szkoły

 2. Statut Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu stan na 1.09 2023 r.

 3. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów

 4. Przedmiotowy system oceniania – klasy I-III

 5. Regulamin punktowego oceniania zachowania – Zespół Szkół im. Kryptologów Poznańskich

 6. Regulamin punktowego systemu oceniania zachowania w klasach I-III

 7. Procedury przyznawania stypendium za wyniki w nauce w Zespole Szkół im. Kryptologów Poznanskich w Luboniu

 8. Zasady-udzielania-pomocy-psychologiczno-pedagogicznej

 9. Procedura działania w razie negatywnych i kryzysowych zachowań ucznia na terenie szkoły

 10. Regulamin wynajmu sal gimnastycznych

 11. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

 12. Pakiet powitalny – uczniowie cudzoziemcy

 13. Regulamin boiska

 14. Standardy Ochrony Małoletnich

 15. Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

  Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),

Zespół Szkół w Luboniu pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w Zespole Szkół, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół w Luboniu, ul. Armii Poznań 27, 62-030 Luboń, e-mail: zswluboniu@gmail.com
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni
 3. Dawid Nogaj, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu
 4. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 8. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 9. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 11. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku przetwarzania odbywającego się na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.