Dokumenty szkoły

Dokumenty szkoły
 1. Koncepcja pracy szkoły

 2. Statut Zespołu Szkół stan prawny na 1.9.2020

 3. Kryteria oceniania Zespół Szkół

 4. Regulamin punktowego oceniania zachowania Zespół Szkół

 5. REGULAMIN PUNKTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA ZACHOWANIA W KLASACH I-III-202021

 6. Przedmiotowy System Oceniania Klasy I-III

 7.  Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce

 8. Zasady-udzielania-pomocy-psychologiczno-pedagogicznej

 9. Regulamin stroju uczniowskiego

 10.  Zachowania niepożadane ucznia – Procedury

 11. Program wychowawczo-profilaktyczny 2020/21Program wychowawczo-profilaktyczny 202021

 12. Regulamin wynajmu sal gimnastycznych

 13. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

 14. Pakiet powitalny – uczniowie cudzoziemcy

 15. Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie covid 19 w Zespole Szkół

 16. WSDZ ZS Luboń 2020-2021 Luboń (1)

 17. regulamin boiska

 18. Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie covid 19 w Zespole Szkół-skonwertowany (1)

RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),

Zespół Szkół w Luboniu pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w Zespole Szkół, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół w Luboniu, ul. Armii Poznań 27, 62-030 Luboń, e-mail: zswluboniu@gmail.com
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni
 3. Dawid Nogaj, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu
 4. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 8. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 9. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 11. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku przetwarzania odbywającego się na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Sprawozdanie finansowe szkoły za rok 2018