Terminarz – Egzamin Ósmoklasisty

Nastąpiły zmiany  wymagań na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie KO Poznań

  1. TERMINY podane przez dyrektora CKE

  2. Procedury – wrzesień – strona CKE, strona OKE (zakładka egzamin ósmoklasisty)

25 – 27.05.2021 – egzamin ósmoklasisty 2021

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2021:

  • język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek)
  • matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) 
  • język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek)

Termin dodatkowy odbędzie się od 16, 17, 18  czerwca. 2 lipca 2021–przekazanie wyników;

Przekazanie przez OKE zaświadczeń z egzaminu do szkół – 9 lipca 2021 r.

Język polski –  godz. 9.00 -11.00 – (120 minut)– przedłużenie 60 min.

Matematyka – godz. 9.00- 10.40 – (100 minut)– przedłużenie 50 min.

Język obcy nauczany w szkole jako obowiązkowy – godz. 9.00- 10.30  (90 minut)– przedłużenie 45 min. 

  1. Terminarz realizacji zadań na rok szkolny  2020/2021

Działanie

Termin

Odpowiedzialni

Zapoznanie Rodziców klas 8 z procedurami egzaminu ośmioklasisty   – Przypomnienie terminów dostarczania opinii i orzeczeń. Wrzesień roku poprzedzającego egzamin Dyrekcja

 

Dostarczanie opinii, orzeczeń, zaświadczeń  do sekretariatu – (potwierdzenie przyjęcia), przekazanie informacji wychowawcy, pedagogowi do 15 października roku poprzedzającego egzamin Wychowawcy, pedagog
Zapoznanie z procedurami egzaminu uczniów klas 8 (odnotowanie w dzienniku) Wrzesień/Kwiecień – przypomnienie Wychowawcy
Zebranie deklaracji wyboru języka i przekazanie do sekretariatu Do 30 września Wychowawcy
Zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) uczniów lub słuchaczy z możliwymi dostosowaniami warunków i form egzaminu do potrzeb uczniów

 

Do 28 września Wychowawcy
Określenie przez radę pedagogiczną sposobów dostosowań warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości  zdających

Inne dostosowania, wynikające z opinii oraz orzeczeń – komunikat dyrektora CKE

Do 20 listopada Rada Pedagogiczna
Złożenie pisemnego oświadczenia o skorzystaniu lub rezygnacji  przez Rodzica/opiekuna  w przypadku rezygnacji z prawa do zdawania egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do dysfunkcji ucznia Do 25 listopada Rodzic/opiekun
Przekazanie danych do OKE Do 30 listopada Sekretariat, dyrektor
Przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy informacji o zmianie języka obcego lub rezygnacji z egzaminu ósmoklasisty w języku mniejszości  i przekazanie tej informacji do OKE Do 25 lutego  
Przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy – odpowiednio laureatów/finalistów konkursów/olimpiad – informacji o zmianie języka obcego  i przekazanie tej informacji do OKE Do 11 maja dyrektor
Przyjęcie od uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady i przekazanie informacji do OKE Maj dyrektor
Przypomnienie uczniom procedur egzaminu ósmoklasisty – przekazanie informacji dla ucznia – Wpis w dzienniku Kwiecień Wychowawcy
Egzamin ósmoklasisty 25, 26, 27 maja 2021 SZE
Przekazanie do OKE listy uczniów, którzy do egzaminu przystąpią w terminie dodatkowym maj Przew. SZE
Ogłoszenie wyników egzaminu 2 lipca 2021 OKE
Egzamin dodatkowy 16, 17, 18  czerwca –  2021 OKE
Wydanie świadectw i zaświadczeń o zdobytych punktach 9 lipca 2021 Wychowawcy

instrukcja wewnetrzna przeprowadzenie egzaminu dla klas 8 2021