Terminarz – Egzamin Ósmoklasisty

Terminarz – egzamin ósmoklasisty 2022

Egzamin Ósmoklasisty 2022

24 maja 2022  – J .polski -wtorek
 

25 maja 2022  – Matematyka – środa

 

26 maja 2022 – Język obcy nowożytny – czwartek

   Dodatkowe terminy egzaminu  ósmoklasisty –13, 14, 15  czerwca 2022
 

  1 lipca 2022–przekazanie wyników;

 7 lipca 2021 r. – Przekazanie przez OKE zaświadczeń z egzaminu do szkół

  8 lipca 2022 r. – wydawanie zaświadczeń o wynikach egzaminu.

Język polski –  godz. 9.00 -11.00 – (120 minut)– przedłużenie 60min.

Matematyka – godz. 9.00- 10.40 – (100 minut)– przedłużenie 50 min.

Język obcy nauczany w szkole jako obowiązkowy – godz. 9.00- 10.30

(90 minut)– przedłużenie 45 min.

Terminarz realizacji zadań na rok szkolny  2021/2022

Działanie Termin Odpowiedzialni
Zapoznanie Rodziców klas 8
z procedurami egzaminu ośmioklasisty – Przypomnienie terminów dostarczania opinii i orzeczeń.
Wrzesień roku poprzedzającego egzamin Dyrekcja
Dostarczanie opinii, orzeczeń, zaświadczeń  do sekretariatu – (potwierdzenie przyjęcia), przekazanie informacji wychowawcy, pedagogowi. do 15 października roku poprzedzającego egzamin Wychowawcy pedagog
Zapoznanie z procedurami egzaminu uczniów klas 8 (odnotowanie
w dzienniku).
Wrzesień/kwiecień – przypomnienie Wychowawcy
Zebranie deklaracji wyboru języka
i przekazanie do sekretariatu.
Do 30 września Wychowawcy
 Zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) uczniów lub słuchaczy
z możliwymi dostosowaniami warunków i form egzaminu do potrzeb uczniów.
Do 28 września Wychowawcy
Określenie przez radę pedagogiczną sposobów dostosowań warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości zdających.

Inne dostosowania, wynikające z opinii oraz orzeczeń – komunikat dyrektora CKE.

Do 20 listopada Rada Pedagogiczna
Złożenie pisemnego oświadczenia o skorzystaniu lub rezygnacji  przez Rodzica/opiekuna  w przypadku rezygnacji z prawa do zdawania egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do dysfunkcji ucznia Do 25 listopada Rodzic/opiekun
Przekazanie danych do OKE Do 30 listopada Sekretariat, dyrektor
Przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy informacji o zmianie języka obcego lub rezygnacji z egzaminu ósmoklasisty w języku mniejszości  i przekazanie tej informacji do OKE Do 25 lutego  
Przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy – odpowiednio laureatów/finalistów konkursów/olimpiad – informacji o zmianie języka obcego  i przekazanie tej informacji do OKE Do 11 maja dyrektor
Przyjęcie od uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady i przekazanie informacji do OKE Maj dyrektor
Przypomnienie uczniom procedur egzaminu ósmoklasisty – przekazanie informacji dla ucznia Kwiecień Wychowawcy
Egzamin ósmoklasisty 24, 25, 26 maja  2022 SZE
Przekazanie do OKE listy uczniów, którzy do egzaminu przystąpią w terminie dodatkowym maj Przew. SZE
Ogłoszenie wyników egzaminu 1 lipca 2022 OKE
Egzamin dodatkowy 13, 14, 15  czerwca –  2022 OKE
Wydanie świadectw i zaświadczeń o zdobytych punktach 8 lipca 2022 Wychowawcy