Terminarz – Egzamin Ósmoklasisty

  1. Nowe terminy podane przez dyrektora CKE – klasa 8
  2. Procedury – wrzesień – strona CKE, strona OKE (zakładka egzamin ósmoklasisty)

16 – 18.06.2020 – egzamin ósmoklasisty 2020

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2020

  • język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
  • matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
  • język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca.

Język polski –  godz. 9.00 -11.00 – (120 minut)– przedłużenie 60min.

Matematyka – godz. 9.00- 10.40 – (100 minut)– przedłużenie 50 min.

Język obcy nauczany w szkole jako obowiązkowy – godz. 9.00- 10.30  (90 minut)– przedłużenie 45 min. 

  1. Terminarz realizacji zadań na rok szkolny  2019/2020

Działanie

Termin

Odpowiedzialni

Zapoznanie Rodziców klas 8 z procedurami egzaminu ośmioklasisty   – Przypomnienie terminów dostarczania opinii i orzeczeń. Wrzesień roku poprzedzającego egzamin Dyrekcja

 

Dostarczanie opinii, orzeczeń, zaświadczeń  do sekretariatu – (potwierdzenie przyjęcia), przekazanie informacji wychowawcy, pedagogowi do 15 października roku poprzedzającego egzamin Wychowawcy, pedagog
Zapoznanie z procedurami egzaminu uczniów klas 8 (odnotowanie w dzienniku) Wrzesień/Kwiecień – przypomnienie Wychowawcy
Zebranie deklaracji wyboru języka i przekazanie do sekretariatu Do 30 września Wychowawcy
Zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) uczniów lub słuchaczy z możliwymi dostosowaniami warunków i form egzaminu do potrzeb uczniów

 

Do 27 września Wychowawcy
Określenie przez radę pedagogiczną sposobów dostosowań warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości  zdających

Inne dostosowania, wynikające z opinii oraz orzeczeń – komunikat dyrektora CKE

Do20 listopada Rada Pedagogiczna
Złożenie pisemnego oświadczenia o skorzystaniu lub rezygnacji  przez Rodzica/opiekuna  w przypadku rezygnacji z prawa do zdawania egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do dysfunkcji ucznia Do 25 listopada Rodzic/opiekun
Przekazanie danych do OKE Do 2 grudnia Sekretariat, dyrektor
Przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy informacji o zmianie języka obcego lub rezygnacji z egzaminu ósmoklasisty w języku mniejszości  i przekazanie tej informacji do OKE Do 21 stycznia  
Przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy – odpowiednio laureatów/finalistów konkursów/olimpiad – informacji o zmianie języka obcego  i przekazanie tej informacji do OKE Do 7 kwietnia dyrektor
Przyjęcie od uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady i przekazanie informacji do OKE Do 12 kwietnia dyrektor
Przypomnienie uczniom procedur egzaminu ósmoklasisty – przekazanie informacji dla ucznia – Wpis w dzienniku Kwiecień przed egzaminem Wychowawcy
Egzamin ósmoklasisty 21, 22, 23 kwietnia 2020 SZE
Przekazanie do OKE listy uczniów, którzy do egzaminu przystąpią w terminie dodatkowym maj Przew. SZE
Ogłoszenie wyników egzaminu 19 czerwca 2020 OKE
Egzamin dodatkowy 1, 2, 3  czerwca –  2020 OKE
Zakończenie roku szkolnego – wydanie świadectw i zaświadczeń o zdobytych punktach 26 czerwca 2020 Wychowawcy