Klasy VII – rekrutacja 2024/25

W roku szkolnym 2024/2025 w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół w Luboniu przewidujemy  klasę dwujęzyczną, w której uczniowie mają  6 godzin j. angielskiego w tygodniu, 2 godziny  j. niemieckiego,  biologię i historię częściowo w języku angielskim.

Zainteresowanych uczniów klas VI (spoza SP3 w Luboniu) na Drzwi Otwarte w dniu 27.02.2024 o gdz.17.30, gdzie w punkcie informacyjnym będzie można porozmawiać na temat nauki w oddziale dwujęzycznym.

 

Harmonogram rekrutacji:

Zarządzenie nr 6_2024 terminy rekrutacji na rok szkolny 2024_2025 (1)-7-8

 

 DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO SPRAWDZIANU PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH

1.Deklaruję przystąpienie córki/syna……………………………………………………………. ze szkoły…………………………………………………….. ( nazwa szkoły) do sprawdzianu predyspozycji językowych, który odbędzie się  po zakończeniu okresu zamknięcia szkół.

Punkt 2 wypełniają tylko rodzice uczniów spoza naszej szkoły

 1. W razie uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu (30%) deklaruję, że dziecko zostanie uczniem Zespołu Szkół im. Kryptologów Poznańskich w Luboniu od 1.09.2022 roku

Dane dziecka:

Imię i nazwisko  
Data  miejsce urodzenia  
Adres zamieszkania  
PESEL  
Imiona rodziców/prawnych opiekunów

Adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów

 

 
Telefon i adres mailowy  do rodziców/prawnych opiekunów

 

 

Dziecko będzie:

Uczęszczać na religię : tak/nie

Uczęszczać na etykę: tak/nie

Będzie uczęszczać na wychowanie do życia w rodzinie   tak/nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych w celu rekrutacji i celach administracyjnych Zespołu Szkół im. Kryptologów Poznańskich w Luboniu  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

……………………………………………..

podpisy rodziców/prawnych opiekunów

Załącznik: oceny z I półrocza kl. VI

Zasady przyjmowania uczniów do klas dwujęzycznych.

Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który:

 1. otrzymał promocję do klasy VII;
 2. uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną – 30 procent.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o którym mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
 2. wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;
 3. świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, o którym mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego ust. 2.

W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio.

W związku z tym komisja rekrutacyjna przeliczy na punkty wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, ocenę z j .polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz uzyskanie świadectwa promocyjnego do klasy VII z wyróżnieniem.

 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o którym mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

2) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego – max 54 punkty, przy czym za oceny wyrażone w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 3. c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem– 7 punktów.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, o którym mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tj.:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Przydział do klas następuje na podstawie zsumowanych wyników  sprawdzianu predyspozycji językowych i ocen.

Liczba uczniów w klasie jest związana z podziałem na grupy na językach obcych, informatyce i wychowaniu fizycznym.

Bardzo prosimy rodziców uczniów (spoza SP 3 w Luboniu)  zainteresowanych nauką w klasach dwujęzycznych o złożenie deklaracji przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych.  Prosimy o składanie deklaracji drogą mailową zswluboniu@gmail.com  ( skany lub fotografie wypełnionych deklaracji) lub  osobiście w sekretariacie szkoły ( godz.9-14). Rodzice uczniów z naszej szkoły składają deklarację poprzez Librusa pisząc do pani Kingi Zdrojowej.