Informacje – nauczanie na odległość

Regulamin lekcji on-line
1.Uczeń uczestniczy w lekcjach on-line obowiązkowo, chyba, że rodzic usprawiedliwi nieobecność poprzez Librusa. Na lekcje loguje się punktualnie.
2.Nauczyciel sprawdza obecność na lekcji w wybranym przez siebie momencie. Uczeń, który nie potwierdzi obecności ma wpisany jej brak.
3.W razie uszkodzonego mikrofonu/kamerki rodzic musi poinformować o tym fakcie wychowawcę.
4.Lekcje odbywają się zgodnie z planem wpisanym do dziennika elektronicznego. Mogą odbywać się on-line lub bazować na samodzielnej pracy uczniów . Ustala to nauczyciel zgodnie ze specyfiką przedmiotu i potrzebami uczniów. O samodzielnej pracy informuje uczniów na lekcji wcześniejszej.
5.Uczeń loguje się na Google Meet  na lekcję korzystając z przydzielonego mu adresu mailowego  kodem:
Przedmiot plus klasa np. historia6d, jpolski5a
Instrukcja logowania znajduje się w zakładce uczę się w domu na stronie szkoły.
6.Lekcji nie wolno nagrywać.
7.Uczeń musi mieć włączoną kamerkę, chyba, że rodzic potwierdzi jej brak lub awarię u wychowawcy.
8.Uczniowie  i rodzice mają zapewnioną możliwość konsultacji z nauczycielem zgodnie z terminami wyznaczonymi przez nauczycieli. Terminarz znajduje się na stronie szkoły.

 

Kryteria oceniania w czasie pracy na odległość