Bal Rady Rodziców – regulamin loterii fantowej

Załącznik nr 2

Do zgłoszenia loterii fantowej/ gry bingo fantowe

 

_______________________________________________________________________________________

 

 •  
 • Regulamin loterii fantowej
 • 1.  Nazwa loterii fantowej

 

Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „Loteria fantowa Szkolnej Rady Rodziców – Lacerta 2018”.

 

 1.  Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową

Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest „Szkolna Rada Rodziców przy szkole Podstawowej nr 3 w Luboniu”. Przedstawiciele:

Tomasz Zając, Izabela Chodorowska,

 1.  Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie

Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Urzędu Skarbowego Poznań – Wilda w Poznaniu.

 

 1.  Podstawa prawna

Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016, poz. 471).

 

 1.  Zasięg loterii fantowej

Loteria organizowana jest na terenie Restauracji Lacerta, ul. Przy Autostradzie 9, 62-300 Luboń.

 

 1.  Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej

Dochód z loterii zostanie w całości przeznaczony na Działalność Szkolnej Rady Rodziców (np. zakup obiadów dla uczniów, finansowanie przejazdów uczniów na zawody sportowe, olimpiady, konkursy, dofinansowanie nagród…).

 

 1.  Czas trwania loterii fantowej

Loteria rozpocznie się w dniu 03.02.2018r. i zakończy się w dniu 03.02.2018r.

 

 1.  Informacja dotycząca liczby losów loteryjnych przeznaczonych do sprzedaży w ramach loterii
 2. Loteria obejmuje sprzedaż losów loteryjnych uprawniających do wzięcia udziału w loterii.
 3. Organizator przewiduje sprzedaż 300 sztuk losów loteryjnych. Cena jednego losu loteryjnego wynosi 5 złotych brutto. Poszczególne losy loteryjne oznaczone są  numerem kolejnym i ostemplowane pieczęcią Szkolnej Rady Rodziców.

 

 1. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów/kuponów loteryjnych

Sprzedaż losów loteryjnych odbywać się będzie w dniu 03.02.2018r. w trakcie trwania zabawy karnawałowej.

 

 1. Uczestnicy loterii fantowej

10.1. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być osoba pełnoletnia, jak również osoba poniżej 18 roku życia.

10.2. W loterii nie mogą brać udziału: organizator, pracownicy współpracujący z nim w związku z organizacją lub obsługą loterii oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: żonę, męża, dzieci, matkę, ojca oraz rodzeństwo.

10.3. Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez nabycie losu loteryjnego jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.

 

 1.  Zasady organizacji loterii fantowej

11.1. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest zakup losu loteryjnego za kwotę 5 zł brutto za sztukę w czasie wyznaczonym, w trakcie trwania zabawy karnawałowej.

11.2. Każdy z uczestników loterii ma prawo do nabycia nieograniczonej liczby losów loteryjnych.

 

 1.  Nagrody loterii fantowej

12.1. Nagrodą główną jest głośnik stojący o wartości 350 złotych brutto.

12.2. Jako nagrody dodatkowe przewiduje się między innymi: kartę na siłownię, karnet do solarium, bon na lekcje języka obcego, kupony na zabiegi do fryzjera, kupony na usługi do salonu kosmetycznego, środki czystości itp., w ilości w sumie 22 sztuk, o wartości od 20 do 100 złotych brutto.

12.3. Łączna wartość puli nagród wynosi 1 450 złotych brutto.

12.4. Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów loteryjnych wynosi 97 %.

12.5. Fundatorem nagród są Sponsorzy.

12.6. Oferowane przez Organizatora nagrody są rzeczami nowymi.

 

 1.  Miejsce i termin losowania nagród

13.1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 03.02.2018r. w siedzibie Restauracji Lacerta, ul. Przy Autostradzie 9, 62-300 Luboń. Losowanie odbędzie się spośród wszystkich zakupionych losów loteryjnych.

13.2. Losowanie poszczególnych nagród zostanie przeprowadzone przez osoby wchodzące w skład Komisji Loterii „Loteria fantowa Szkolnej Rady Rodziców – Lacerta 2018” powołanej przez Organizatora, której przewodniczyć będzie osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych.

13.3. W pierwszej kolejności odbędzie się losowanie nagród dodatkowych wymienionych w punkcie 12.2, a na końcu odbędzie się losowanie nagrody głównej opisanej w punkcie 12.1.

13.4. W przypadku przedstawienia przez gracza losu loteryjnego noszącego ślady sfałszowania, w szczególności będącego odbitką kserograficzną, lub powielonego inną techniką, Komisja Loterii „Loteria fantowa Szkolnej Rady Rodziców – Lacerta 2018” stwierdzi nieważność takiego losu loteryjnego i losowanie zostanie powtórzone aż do wyłonienia zwycięzcy.

13.5. Numer losu loteryjnego zwycięzcy ogłaszany będzie trzykrotnie podczas losowania nagród, niezwłocznie po każdym losowaniu i stwierdzeniu przez Komisję ważności losu. Posiadacz takiego losu winien zgłosić się do końca trwania losowania loterii.

13.6. W przypadku, gdy zwycięzca nie zgłosi się do końca trwania losowania, nagroda zostanie przeznaczona do ponownego losowania.

 

 1.  Miejsce, sposób i termin wydawania nagród

14.1. Wydanie nagrody głównej i wszystkich nagród dodatkowych zwycięzcom nie może nastąpić później niż do dnia 04.02.2017 w  siedzibie Restauracji Lacerta, ul. Przy Autostradzie 9, 62-300 Luboń.

14.2. W przypadku niezgłoszenia się posiadacza losu do czasu rozlosowania wszystkich pozostałych nagród, zwycięzca loterii traci prawo do nagrody i nagroda przeznaczona zostaje do ponownego rozlosowania.

 

 1.  Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej loterii fantowej

15.1. W celu zapewnienia prawidłowości urządzania loterii Organizator powoła Komisję Loterii „Loteria fantowa Szkolnej Rady Rodziców – Lacerta 2018”, w skład Komisji wchodzić będzie m.in. osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych.

15.2. Komisja Loterii „Loteria fantowa Szkolnej Rady Rodziców – Lacerta 2018” sporządzi z przebiegu losowania sprawozdanie z podaniem wyników losowania loterii.

 

 1.  Zasady postępowania reklamacyjnego

16.1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania losowania do jego zakończenia.

16.2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w czasie wskazanym w punkcie 16.1.

16.3. Reklamacje rozpatrzy Komisja Loterii „Loteria fantowa Szkolnej Rady Rodziców – Lacerta 2018”. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie.

16.5. Decyzja Komisji Loterii „Loteria fantowa Szkolnej Rady Rodziców – Lacerta 2018” dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

16.6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

 1.  Przedawnienie roszczeń

17.1. Roszczenia z tytułu niniejszej loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

 

 1.  Postanowienia końcowe

18.1. Regulamin loterii „Loteria fantowa Szkolnej Rady Rodziców – Lacerta 2018” dostępny jest na stronie Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu.

18.2. Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań – Wilda, o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.

18.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranych przez uczestnika nagród. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent, dystrybutor, sprzedawca.

18.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016, poz. 471).