DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ I ARCHITEKTONICZNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ I ARCHITEKTONICZNEJ

Zespół Szkół im. Kryptologów Poznańskich w Luboniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron:

https://sp3lubon.pl/

http://lolubon.pl/

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia  22.09.2020  na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego.

 

Data publikacji strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Luboniu : [11 października 2007  ]. Data ostatniej istotnej aktualizacji: [22.09.2020  ].

Data publikacji strony internetowej  Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Luboniu : [30 kwietnia 2018 ]. Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 22.09.2020 ].

 

Strony internetowe Zespołu Szkół im. Kryptologów Poznańskich w Luboniu  są  w większości zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

 

 

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2020-09-22 ].

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

Ponowne załadowanie zawartości strony

Ctrl + F5

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia

Tab

Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia

Shift + Tab

Wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK

Enter

Skróty klawiszowe dostępne w obrębie serwisu:

Przejście do menu głównego

Alt + 1

Przejście do treści

Alt + 2

Przejście do wyszukiwarki

Alt + 3

Przejście do mapy strony

Alt + 4

Powiększenie rozmiaru czcionki

Ctrl + Alt + +

Pomniejszenie rozmiaru czcionki

Ctrl + Alt + –

Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki

Ctrl + Alt + 0

Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego

Ctrl + Alt + C

Przejście do strony głównej

Ctrl + Alt + H

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pan P. Świdziński   informatyk@sp3lubon.pl, pełniący funkcję koordynatora ds. dostępności cyfrowej.  Kontaktować można się telefonicznie pod numerem 618102838. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskichhttps://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
  Pierwsze wejście do budynku Zespołu Szkół im. Kryptologów Poznańskich znajduje się od ul. Armii Poznań 27 . Jest zadaszone i wykonane z kilkunastu stopni schodowych. Nie posiada pochylni dla osób niepełnosprawnych. Drugie wejście znajduje się od ul. Dąbrowskiego 2a, jest zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych. Nie posiada pochylni. Trzecie wejście znajduje się od ulicy Dąbrowskiego (wejście do świetlicy),nie jest zadaszone, nie posiada pochylni. Czwarte wejście znajduje się na boisku szkolnym, jest zadaszone, nie posiada pochylni dla osób niepełnosprawnych.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  W budynku  szkoły korytarze,   schody i  balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym.
  W budynku dwupiętrowym i przyziemiu  nie ma wind, które umożliwiałyby  osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. 
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
  W budynku szkoły  nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
  Na terenie placówki nie ma parkingu  z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
  Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza   języka migowego na miejscu   lub online.  W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć.
  Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Na terenie Zespołu Szkół im. Kryptologów Poznańskich  jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Chęć skorzystania z pomocy należy zgłosić z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni w sekretariacie szkoły.