Drzwi otwarte – klasy VII dwujęzyczne

INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH – VII

Klasy VII proponowane na rok szkolny 2019/2020

7 a, b – klasy dwujęzyczne ( 6 godzin języka angielskiego w tygodniu, 2 godziny j. niemieckiego, co najmniej dwa przedmioty częściowo w j. angielskim;

Pozostałe klasy VII   mają tygodniowy rozkład godzin zgodny z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Terminarz i zasady rekrutacji do klas VII do klas dwujęzycznych w SP nr 3 w Luboniu

Drzwi otwarte 14.03.2019

godz.18 00

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy siódmej dwujęzycznej oraz

deklaracji przystąpienia do testu  predyspozycji językowych w sekretariacie szkoły

( osobiście lub drogą mailową – zswluboniu@gmail.com)

od  25.03.19

do 29.03. 19

Sprawdzian  predyspozycji językowych – art.139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Oświatowe 02.04.19

godz. 13 00

Ogłoszenie wyników sprawdzianu  predyspozycji językowych 08.04.19 –

godz.12 00

Złożenie świadectw ukończenia klasy VI w sekretariacie szkoły od 21.06.19

do 24.06.2019

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 25.06.19
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 25,26.06.19

 

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły, danej klasy.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata  z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

 

 

 

Zasady przyjmowania uczniów do klas dwujęzycznych.

Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który:

1)otrzymał promocję do klasy VII;

2)uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o którym mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

2)wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;

3)świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, o którym mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego ust. 2.

W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio.

W związku z tym komisja rekrutacyjna przeliczy na punkty wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, ocenę z j .polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz uzyskanie świadectwa promocyjnego do klasy VII z wyróżnieniem.

Kryterium   Maks. liczba pkt.

do uzyskania

wynik sprawdzianu predyspozycji językowych 50 pkt
oceny z j. polskiego na świadectwie, matematyki i j. obcego

( wiodącego)

 

celujący – 20  pkt

bardzo dobry – 15 pkt

dobry – 10 pkt

dostateczny – 5  pkt

dopuszczający – 2 pkt

20 pkt
świadectwo z wyróżnieniem 10 pkt. 10 pkt

Przeliczenie odbywa się w następujący sposób:

Informacje o składzie klas

Listy klas VII zostaną opublikowane do dnia 11.07.2019 na stronie  Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu

Rodzice/prawni opiekunowie mogą odwołać się od przydziału do klasy ( poza klasą dwujęzyczną) składając umotywowane, pisemne odwołanie w sekretariacie  Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu do dnia 13.07.2019 r

 

 

DEKLARACJA O PRZYSTĄPIENIU DO SPRAWDZIANU PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH

 

 

Deklaracja przystąpienia do testu predyspozycji językowych

Deklaruję przystąpienie córki/syna do testu predyspozycji językowych w dniu 02.04.2019

o godzinie 13 00 w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Luboniu (Zespół Szkół w Luboniu)

imię i nazwisko dziecka
data i miejsce urodzenia
pesel
adres zamieszkania
imiona rodziców
obecna szkoła podstawowa
telefony rodziców
adres mailowy rodziców

 

 

W razie przyjęcia do klasy dwujęzycznej:

  1. dziecko będzie uczęszczać na ( właściwe podreślić) :

religię   etykę   ani na religię, ani na etykę

  1. wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na publikację wizerunku dziecka w mediach.

Dziecko uczyło się/nie uczyło się j. niemieckiego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych dziecka  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

.

 

……………………………………………….

data podpis rodziców