Nabór na stanowisko specjalisty ds. obsługi informatycznej w sekretariacie szkoły

Dyrektor Zespołu Szkół w Luboniu

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze –specjalistę ds. obsługi informatycznej w sekretariacie szkoły

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie:
  • średnie lub wyższe informatyczne,
 • obywatelstwo polskie,
 • znajomość platformy SIO,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • dobra znajomość przepisów:
  • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy Prawo Oświatowe i Karta Nauczyciela.

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność analitycznego i syntetycznego przedstawiania zagadnień,
 • obowiązkowość i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • wykonywała zadania związane z obsługą platformy SIO, OKE, odpowiadała za umowy zawierane przez szkołę,
 • pełniła zastępstwo w prowadzeniu spraw związanych z obsługą sekretariatu.

Warunki pracy:

 • ½ etatu,
 • miejsce pracy – Luboń, ul. Armii Poznań 27, budynek nie jest wyposażony w windę,
 • praca: przy komputerze, pod presją czasu, wymagająca bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientami zewnętrznymi oraz pracownikami placówki.

Wskaźnik zatrudnienia:

​W październiku 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Luboniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • list motywacyjny – odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór nr 1/2018 ” w sekretariacie Zespołu Szkół w Luboniu do dnia 5.12.2018

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, iż:

 1. Administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Zespół Szkół w Luboniu z siedzibą w Luboniu przy ul. Armii Poznań 27.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Zespole Szkół pełni p. Dawid Nogaj, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko urzędnicze-specjalista ds. obsługi informatycznej w sekretariacie szkoły w Zespole Szkół w Luboniu.
 4. Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie obowiązującego prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia rekrutacji na wskazane wyżej stanowisko.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji na w/w stanowisko.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.