Nauczanie zdalne klas V-VIII- przypomnienie zasad

Od 31.01.2022 do 27.02.2022 w klasach V-VIII  będzie trwała nauka zdalna. Przypominamy zasady, które obowiązują:

– lekcje odbywają się wg planu, trwają od 30 do 45 minut,

– zajęcia z wychowania fizycznego i religii online zostają zmniejszone do 1 godziny w tygodniu, pozostałe godziny są realizowane są  wg zaleceń nauczyciela samodzielnie przez uczniów. Nauczyciel podaje, która godzina jest realizowana online, tak, aby uczeń nie czekal niepotrzebnie przy komputerze i miał czas na odpoczynek od monitora. Informacja ta zostanie podane poprzez Librusa do niedzieli wieczór.

– regulamin lekcji online:

 

 1. Uczeń uczestniczy w lekcjach on-line obowiązkowo, chyba, że rodzic usprawiedliwi nieobecność poprzez Librusa. Na lekcje loguje się punktualnie.
 2. Nauczyciel sprawdza obecność na lekcji w wybranym przez siebie momencie. Uczeń, który nie potwierdzi obecności ma wpisany jej brak.
 3. W razie uszkodzonego mikrofonu/kamerki rodzic musi poinformować o tym fakcie wychowawcę.
 4. Lekcje odbywają się zgodnie z planem wpisanym do dziennika elektronicznego. Mogą odbywać się on-line lub bazować na samodzielnej pracy uczniów. Ustala to nauczyciel zgodnie ze specyfiką przedmiotu i potrzebami uczniów. O samodzielnej pracy informuje uczniów na lekcji wcześniejszej.
 5. Uczeń loguje się na Google Meet  na lekcję korzystając z przydzielonego mu adresu mailowego  kodem: przedmiot plus klasa np.

jpolski1LA, religia3L, EBusiness2LB,  matematyka2L, psychologia2L itd. przedmiot nauczany w zakresie rozszerzonym ma dodaną literę r np. geografiar. W przypadku języka angielskiego uczeń loguje się hasłem zawierającym nazwisko anglisty i klasę (np.dymek2LA, sokoloska2LO, kowalczyk1LA)

Instrukcja logowania znajduje się:

http://lolubon.pl/jak-korzystac-z-google-meet-na-komputerze-lekcje-online/

 1. Lekcji nie wolno nagrywać oraz nie wolno robić zdjęć (utrwalanie cudzego wizerunku bez zgody jest karalne).
 2. Uczeń  powinien mieć  włączoną  kamerkę, chyba, że rodzic potwierdzi jej brak lub awarię u wychowawcy. Jeśli na prośbę nauczyciela uczeń nie odezwie się/nie napisze wiadomości na czacie, ma wpisywaną nieobecność na lekcji. Przyczyny nieobecności wyjaśnia rodzić w mailu do nauczyciela, który nieobecność wpisał.
 3. Uczniowie  i rodzice mają zapewnioną możliwość konsultacji z nauczycielem zgodnie z terminami wyznaczonymi przez nauczycieli. Terminarz znajduje się na stronie szkoły.
 4. https://sp3lubon.pl/wp-admin/post.php?post=117&action=edit
 5. Zasady dotyczące zdalnego nauczania umieszczone są w zakładce „uczę się w domu”.
 6. Na stronie szkoły znajdują się zasady oceniania w czasie nauki zdalnej.