PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIOM KLAS I-III W ZAKRESIE COVID 19

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIOM KLAS I-III

W ZAKRESIE COVID 19

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KRYPTOLOGÓW POZNAŃSKICH W LUBONIU

 

 1. Uczniowie i opiekunowie
 2. A) Odprowadzanie uczniów
 3. Szkoła zapewnia opiekę uczniom zgodnie z wyznaczonymi dla danej klasy godzinami zajęć z uwzględnieniem harmonogramu przesunięć rozpoczynania i kończenia lekcji.
 4. W razie zmiany numeru telefonu podanego we wrześniu na zebraniu, rodzic jest zobowiązany niezwłocznie podać go wychowawcy.
 5. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz taki, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. O objęciu kwarantanną ucznia i jego rodziny, rodzic natychmiast informuje telefonicznie dyrektora szkoły ( Tel.618102838). Rodzic odbiera dziecko, jeśli termometr bezdotykowy w czasie pomiaru w szkole wykaże temperaturę  5 C i więcej.
 6. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do szkoły.
 7. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa
 8. Uczniowie rozpoczynają zajęcia zgodnie z poniższym harmonogramem. Wchodzą w maseczkach do szkoły wejściem B, zachowując odległość od siebie, kierują się od razu do swojej sali. Do szatni wyznaczonej szatni schodzą wraz z wychowawcą po rozpoczęciu lekcji.

 

  klasa Godzina rozpoczęcia lekcji Godzina wyjścia uczniów ze szkoły
Poniedziałek 1a

1b

1c

2a

2b

2c

3a

3b

3c

7.55

11.30

8.10

8.05

11.35

11.25

8.00

8.15

11.25

12.05

16.00

12.20

11.30

16.05

15.55

11.20

12.25

15.05

Wtorek 1a

1b

1c

2a

2b

2c

3a

3b

3c

8.50

12.40

8.10

7.55

10.35

11.25

8.05

8.00

11.30

13.15

16.05

12.20

12.05

15.05

15.55

12.15

12.10

16.00

Środa 1a

1b

1c

2a

2b

2c

3a

3b

3c

11.25

8.00

7.55

8.15

11.30

8.05

11.20

11.25

8.10

15.55

12.10

12.05

12.25

15.10

11.25

15.50

15.55

12.20

Czwartek 1a

1b

1c

2a

2b

2c

3a

3b

3c

11.30

7.55

8.05

11.35

8.00

8.10

11.25

11.25

8.00

15.05

12.05

11.20

16.05

12.10

12.20

15.55

15.55

12.10

Piątek 1a

1b

1c

2a

2b

2c

3a

3b

3c

11.25

7.55

8.10

11.25

8.00

8.00

9.40

11.20

8.05

15.10

11.15

11.30

15.05

11.25

11.20

14.15

15.00

12.10

 

 1. Opiekunowie odprowadzający dzieci na boisko powinni się stasować do zasad:
 2. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 3. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 4. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 5. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

 1. B) Uczniowie w szkole
 2. Uczniowie klas I-III po rozpoczęciu lekcji mają mierzoną temperaturę.
 3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 4. Uczniowie na korytarzach i na boisku w czasie przerw noszą maseczki.
 5. Uczniowie klas 0-III spędzają przerwy na boisku zgodnie z harmonogramem ustalonym przez zespół edukacji wczesnoszkolnej, przerwy odbywają się nie rzadziej niż co 45 minut.
 6. Obowiązują ogólne zasady higieny: odkażanie rąk przy wejściu do szkoły, częste mycie rąk – przed i po jedzeniu, skorzystaniu z toalety, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Odkażanie rąk przed lekcją informatyki przez nauczyciela.
 7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Uczeń nie pozostawia ich w szafce, chyba że ma ją sam.
 8. Biblioteka jest czynna w ustalonych godzinach, które są wywieszone na jej drzwiach.
 • w bibliotece w czasie przerwy może przebywać jednocześnie maksymalnie 4 uczniów
 • nie ma wolnego dostępu do półek, książki podaje wyłącznie bibliotekarz
 • uczeń oddając książkę, wkłada do środka kartkę z imieniem, nazwiskiem i klasą i odkłada ją w miejsce wskazane przez bibliotekarza (karton z datą zwrotu)
 • bibliotekarz przyjmuje zwrócone pozycje do księgozbioru po dwóch dniach kwarantanny.
 1. Inne informacje
 2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w sali 22. Nauczyciel powiadamia dyrektora, ten rodziców, którzy muszą, najszybciej jak to możliwe, odebrać dziecko. Uczeń przebywa w izolatce w odległości 2m od opiekuna, którym jest pielęgniarka, a w czasie jej nieobecności pedagog/psycholog/nauczyciel biblioteki lub inny wyznaczony przez dyrektora nauczyciel.
 3. Po opuszczeniu izolatki przez ucznia i opiekuna jest ona dezynfekowana. Opiekun zgłasza konieczność dezynfekcji na dyżurce A.
 4. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy z wykorzystywaniem wszystkich pomieszczeń. Uczeń wchodzący do świetlicy dezynfekuje ręce. Uczniowie nie bawią się tymi samymi zabawkami, nie pożyczają ich sobie. Zachowują dystans społeczny.
 5. Uczniowie ze świetlicy wychodzą co godzinę na boisko, w tym czasie sale są wietrzone.
 6. W świetlicy należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.