PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE COVID 19 W ZESPOLE SZKÓŁ W LUBONIU

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE COVID 19

W ZESPOLE SZKÓŁ W LUBONIU

 

 1. Uczniowie i opiekunowie
 2. A) Odprowadzanie uczniów
 3. Szkoła zapewnia opiekę uczniom zgodnie z wyznaczonymi dla danej klasy godzinami zajęć z uwzględnieniem harmonogramu przesunięć rozpoczynania i kończenia lekcji.

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz taki, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. O objęciu kwarantanną ucznia i jego rodziny, rodzic natychmiast informuje telefonicznie dyrektora szkoły ( Tel.618102838). Rodzic odbiera dziecko, jeśli termometr bezdotykowy w czasie pomiaru w szkole wykaże temperaturę  5 C i więcej.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do szkoły.
 3. Zbiórka dzieci z oddziału przedszkolnego następuje na boisku w wyznaczonym punkcie o godzinie 7.50, później nauczyciel zabiera uczniów do sali. Jeśli uczeń korzysta z świetlicy od godziny 7.00 , wówczas jest odprowadzany przez rodzica.
 4. Wychowawcy klas I odbierają z wyznaczonego miejsca zbiórki na boisku uczniów punktualnie o godzinach wyznaczonych w harmonogramie. Strój ucznia na boisku musi być dostosowany do pogody. Od dnia 09. uczniowie klas 1 idą sami do swojej klasy.  Uczniowie klas II-III wchodzą w maseczkach do szkoły zgodnie z harmonogramem wejściem B, zachowując odległość od siebie.

 

 

 

  klasa Godzina rozpoczęcia lekcji Godzina wyjścia uczniów ze szkoły
Poniedziałek 1a

1b

1c

2a

2b

2c

3a

3b

3c

7.55

11.30

8.10

8.05

11.35

11.25

8.00

8.15

11.25

12.05

16.00

12.20

11.30

16.05

15.55

11.20

12.25

15.05

Wtorek 1a

1b

1c

2a

2b

2c

3a

3b

3c

8.50

12.40

8.10

7.55

10.35

11.25

8.05

8.00

11.30

13.15

16.05

12.20

12.05

15.05

15.55

12.15

12.10

16.00

Środa 1a

1b

1c

2a

2b

2c

3a

3b

3c

11.25

8.00

7.55

8.15

11.30

8.05

11.20

11.25

8.10

15.55

12.10

12.05

12.25

15.10

11.25

15.50

15.55

12.20

Czwartek 1a

1b

1c

2a

2b

2c

3a

3b

3c

11.30

7.55

8.05

11.35

8.00

8.10

11.25

11.25

8.00

15.05

12.05

11.20

16.05

12.10

12.20

15.55

15.55

12.10

Piątek 1a

1b

1c

2a

2b

2c

3a

3b

3c

11.25

7.55

8.10

11.25

8.00

8.00

9.40

11.20

8.05

15.10

11.15

11.30

15.05

11.25

11.20

14.15

15.00

12.10

 

 1. Opiekunowie odprowadzający dzieci na boisko powinni się stasować do zasad:
 2. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 3. Dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 4. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 5. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 6. Uczniowie klas IV – wchodzą wejściem B, pomiaru temperatury dokonuje pielęgniarka szkolna w czasie 1 lekcji (dezynfekcja po każdym użyciu), w poniedziałki robi to nauczyciel. Uczniowie opuszczają szkołę wejściem przez boisko,
 7. Uczniowie klas V i VI – wchodzą przez boisko i natychmiast przechodzą do budynku B. Pomiaru temperatury dokonuje pielęgniarka lub wyznaczona przez dyrektora osoba na 1 lub drugiej w danym dniu lekcji. Uczniowie opuszczają szkołę po lekcjach przez boisko,
 8. Uczniowie klas LO, VIII, VII wchodzą wejściem A i poddawani są kontroli temperatury przez system do jego pomiaru. Z uwagi na konieczność unikania tłoku lekcje będą rozpoczynały się wg harmonogramu podanego danej klasie. Uczeń przychodzi do szkoły na określoną godzinę, nie może przebywać na korytarzu. Jeśli autobus przyjeżdża wcześniej, uczeń spędza czas w świetlicy. Uczniowie LO i klas VIII wychodzą po lekcjach wyjściem A, klasy VII i VI wyjściem przez boisko.

 

 

  klasa Godzina rozpoczęcia lekcji Godzina wyjścia uczniów ze szkoły
Poniedziałek 4 A 8.55 (s. 43) 14.05 (s. 43)
4 B 9.45 (s. 41) 14.15 (s. 41)
5A 9.00 (s. 41) 15.05 (s. 46)
5 B 8.10 (s. 44) 13.15 (s. 45)
6A 8.05 (s. 41) 13.15 (s. inf)
6 B 8.00 (s. 45) 13.05 (s. 32)
6 C 8.55 (s. 44) 14.15 (s. inf)
6 D 9.45 (s. inf) 14.10 (s. 44)
Wtorek 4 A 8.50 (s. inf /s. 43) 14.05 (s. kor/s. gim 2)
4 B 8.00 (s. 41) 13.05 (s. 46)
5A 9.40 (s. 32) 14.15 (s. inf)
5 B 8.00 (s. inf) 13.15 (s. inf)
6A 8.05 (s. 44) 13.15 (s. 45)
6 B 8.05 (s. 42) 13.05 (sił/ s. kor)
6 C 8.10 (s. 43) 14.15 (s. 45)
6 D 8.00 (s. 46) 13.05 (sił/ s. kor)
Środa 4A 8.00 (s. gim 1 i 2) 12.10 (s. 43)
4 B 8.05 (s. 45) 13.15 (s. 41)
5A 8.00 (s.44) 13.05 (s. kor/s. gim 2)
5 B 8.00 (s. 49) 13.05 (s. kor/s. gim 2)
6A 8.55 (s. 42) 14.15 (s. 13)
6 B 8.10 (s. 41) 14.15 (s. 45)
6 C 8.00 (s. 46) 13.05 (s. 45)
6 D 8.55 (s. 48) 14.15 (s. 8)
Czwartek 4A 8.00 (s. inf) 12.10 (s. 45/41)
4 B 8. 55 (s. 41) 13.05  (s. gim 1 i 2)
5A 8.10 (s. 42) 14.15 (s. 45)
5 B 8.05 (s. 41) 14.05 (s. 41)
6A 8.00 (s. 44) 13.15 (s. 49)
6 B 9.45 (s. 46) 14.55 (s. gim 1 i 2)
6 C 8.10 (s. 46) 13.15 (s. 42)
6 D 8.55 (s. 32) 14.55 (s. gim 1 i 2)
Piątek 4A 8.00 (s. 5) 11.20 (s. gim 1 i 2)
4 B 8.10 (s. 43) 13.10 (sił /s. gimn 2)
5A 8.05 (s. 44) 12.10 (s. 44)
5 B 8.55 (s. 46) 13.10 (s. 46)
6A 8.00 (s. 45) 13.05 (s. gim 1/s. kor)
6 B 8.10 (s. 46) 13.15 (s. 41)
6 C 8.50 (s. 32) 13.05 (s. gim 1/s. kor)
6 D 8.55 (s. 41) 14.15 (s. 44)

 

 

 

 

 

 

 

KLASY   VII – LO

  klasa Godzina rozpoczęcia lekcji Godzina wyjścia uczniów ze szkoły
Poniedziałek 7 A 8.05 (s. 24) 14.55 (s. 49)
7 B 8.00 (s. 48) 14.10 (s. 46)
7 C 8.05 (s. 49) 14.15 (s. 49)
7 D 8.05 (s. 46) 15.05 (s. 45)
8 A 8.05 (s. 12) 15.00 (s. 48)
8 B 8.10 (s. 15) 14.55 (s. 17)
8 C 8.00 (sił/s. kor) 15.05 (s. 15)
1 LA 8.00 (s. 21) 14.10 (s. 21)
2 LA 8.00 (s. 25) 15.05 (s. 25)
2 LB 8.05 (s. 23) 14.15 (s. 23)
2 LO 8.05 (s. gim 1 i 2) 14.15 (s. 8/24)
3 LO 8.00 (s. 17) 15.05 (s. kor/gim)
Wtorek 7 A 8.00 (s. 17) 15.05 (s. 23)
7 B 8.00 (s. 49) 15.00 (s. 17)
7 C 8.05 (s. 7a) 14.10 (s. 23)
7 D 8.05 (s. 12) 13.15 (s. 17)
8 A 8.00 (s. 23) 14.10 (s. 48)
8 B 8.55 (s. 48) 15.05 (s. 48)
8 C 8.00 (s. 5) 14.15 (s. 5)
1 LA 8.00 (s. gim 1 i 2) 15.00 (s. 49)
2 LA 8.05 (s. 21) 15.05 lub 15.55 ( s. 24 rel)
2 LB 8.05 (s. 25) 15.05 lub 15.55 (s. 24 rel)
2 LO 8.00 (s. 24) 14.55 (s. 24)
3 LO 8.00 (s. 20/45) 14.15 (s. 24)
Środa 7 A 8.00 (s. 15) 15.05 (s. 23)
7 B 8.05 (s. 5) 14.10 (s. 49)
7 C 8.00 (s. 17) 14.55 (s. 20)
7 D 8.10 (s. 48) 13.15 (s. 7a)
8 A 8.00 (s. 20/8) 15.00 (s. 15)
8 B 8.55 (s. 15) 15.05 (s. 12)
8 C 8.05 (s. 7a) 14.05 (s. 20)
1 LA 8.10 (s. 25) 15. 00  (s. 20/21)
2 LA 7.10 (s. 24 rel) lub

8.00 (s. 20a/12)

15.05 (s. 49)
2 LB 7.10 ( s.24 rel) lub

8.00 (s. 23)

15.05 (s. 25)
2 LO 8.55 (s. 25) 14.55 (s. gim. 1 i 2)
3 LO 8.00 (s. 13/24) 14.15 (s. kor/gim 1)
Czwartek 7 A 8.00 (s. 12) 14.05 ( s. 15)
7 B 8.00 (sił/ s. kor) 15.10 (s. 21)
7 C 8.10 (s. 48) 14.10 (s. 49)
7 D 8.00 (sił/ s. kor) 14.55 (s. 48)
8 A 8.05 (s. 5) 15.05 (s. 20/8)
8 B 8.05 (s. 23) 15.00 (s. 12)
8 C 8.55 (s. 23) 13.10 (s. 7a)
1 LA 8.55 (s. 8/20) 15.00 (s.25)
2 LA 8.00 (s. 15) 14.15 ( s. 25)
2 LB 8.05 (s. gim 1 i 2) 14.15 (s. 13/23)
2 LO 8.00 (s. 21/25) 15.05 (s. 15/17)
3 LO 8.00 (s. 20) 15.05 (s. 13)
Piątek 7 A 8.00 (s. 12) 14.05 (s. 15)
7 B 8.05 (s. 48) 15.05 (s. gim 1 i 2)
7 C 8.00 (s. 41) 13.15 (s. 48)
7 D 8.10 (s. 49) 15.05 (s. gim 1 i 2)
8 A 8.05 (s. 17) 14.15 (s. 5)
8 B 8.00 (s. 15) 14.10 (s. 12)
8 C 8.05 (s. 7a) 14.10 (s. 48)
1 LA 8.05 (s. 20) 14.10 (s. 20/21)
2 LA 8.00 (s. 21) 15.05 (s. 17)
2 LB 8.05 (s. 25) 14.15 (s. 17)
2 LO 8.00 ( s. 13/23) 14.05 (s. 23)
3 LO 8.00 (s. 24) 14.15 (s. 13/25)

 

UWAGA:

Jeżeli  klasa rozpoczyna zajęcia z podziałem  np. językowym:

– grupa, która nie ma lekcji przychodzi do szkoły na godzinę ustaloną w standardowym  planie;

– grupa, która ma lekcje  przychodzi do szkoły zgodnie z wytycznymi  zawartymi w tabeli.

Jeżeli klasa kończy zajęcia z podziałem np. językowym to:

– grupa, która nie ma lekcji opuszcza teren szkoły zgodnie z  godziną ustaloną w standardowym planie;

– grupa, która ma lekcje opuszcza teren szkoły po zajęciach zgodnie z wytycznymi  zawartymi w tabeli.

Uczniowie z danej klasy, którzy będą uczęszczać na zajęcia religii kierują się wytycznymi znajdującymi się w tabeli. Pozostali przychodzą lub opuszczają szkołę zgodnie z godziną ustaloną w standardowym planie.

 

 

 

 

 1. B) Uczniowie w szkole
 2. Uczniowie klas I-III po rozpoczęciu lekcji mają mierzoną temperaturę przez wychowawców na pierwszej godzinie lekcyjnej.
 3. Uczniowie na korytarzach i na boisku w czasie przerw noszą maseczki.
 4. Uczniowie klas 0-III spędzają przerwy na boisku zgodnie z harmonogramem ustalonym przez zespół edukacji wczesnoszkolnej, przerwy odbywają się nie rzadziej niż co 45 minut.
 5. Uczniowie spędzają na boisku przerwy 10, 15 i 20 minutowe. Na boisku ze sztuczną nawierzchnią klasy IV-VI, na boisku asfaltowym wszystkie pozostałe.
 6. Obowiązują ogólne zasady higieny: odkażanie rąk przy wejściu do szkoły, częste mycie rąk – przed i po jedzeniu, skorzystaniu z toalety, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Odkażanie rąk przed lekcją informatyki przez nauczyciela.
 7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Uczeń nie pozostawia ich w szafce, chyba że ma ją sam.
 8. Posiłki w stołówce uczniowie spożywają na zmiany godz.12.10 – 0-V . godzina 13.15 – VI- LO, przy czym uczniowie będący w świetlicy korzystają ze stołówki o godzinie 11.55. W razie potrzeby zostaje uruchomiana sala 7a, która będzie służyć za stołówkę. Przed wejściem na stołówkę uczeń dezynfekuje ręce.

 

 1. Biblioteki A i B czynne są w ustalonych godzinach, które zostaną podane 1 września oraz wywieszone na drzwiach.
 • w bibliotece w czasie przerwy może przebywać jednocześnie maksymalnie 4 uczniów
 • nie ma wolnego dostępu do półek, książki podaje wyłącznie bibliotekarz
 • uczeń oddając książkę, wkłada do środka kartkę z imieniem, nazwiskiem i klasą i odkłada ją w miejsce wskazane przez bibliotekarza (karton z datą zwrotu)
 • bibliotekarz przyjmuje zwrócone pozycje do księgozbioru po dwóch dniach kwarantanny.

 

 

 1. Nauczyciele
 2. Zaleca się pracę w przyłbicach i zachowanie 2 m odległości od uczniów. Na korytarzach
  i w czasie przerw nauczyciele muszą mieć założone maseczki/przyłbice.
 3. Opiekun sali przed 1.09 chowa do szaf lub usuwa do magazynu przedmioty, których nie da się skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. O ile to możliwe, należy korzystać z map internetowych, przybory geometryczne należy dezynfekować. W każdej sali  na biurku nauczyciela znajduje się płyn do dezynfekcji, opisany jako PD.  Nauczyciel dezynfekuje ręce uczniów przed lekcją informatyki. Na innych zajęciach ręce ucznia, który zgłosi taką potrzebę.
 4. Przed skorzystaniem z komputera nauczyciel dezynfekuje swoje ręce.
 5. Na pierwszym zebraniu 3.09. wychowawca zbiera numery telefonów obydwojga rodziców/opiekunów, jeśli nie są pozbawieni praw rodzicielskich. Tak, aby komunikacja w razie potrzeby była szybka.
 6. Na zebraniu 3.09 wychowawca przedstawia rodzicom procedury i prosi o złożenie podpisu potwierdzającego zapoznanie się z nimi.
 7. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej uzgadniają harmonogram przerw, które nie mogą być rzadsze niż co 45 minut. Przed opuszczeniem sali otwierają okna. Po zakończeniu zajęć zgłaszają na dyżurce B opuszczenie sali, tak, aby mogła zostać zdezynfekowana.
 8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w sali 22. Nauczyciel powiadamia dyrektora, ten rodziców, którzy muszą, najszybciej jak to możliwe, odebrać dziecko. Uczeń przebywa w izolatce w odległości 2m od opiekuna, którym jest pielęgniarka, a w czasie jej nieobecności pedagog/psycholog/nauczyciel biblioteki lub inny wyznaczony przez dyrektora nauczyciel.
 9. Po opuszczeniu izolatki przez ucznia i opiekuna jest ona dezynfekowana. Opiekun zgłasza konieczność dezynfekcji na dyżurce A.
 10. Nauczyciel wychowania fizycznego po skorzystaniu z przyborów do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) zgłasza na dyżurce B konieczność ich dezynfekcji.
 11. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 12. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 13. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy z wykorzystywaniem wszystkich pomieszczeń. Uczeń wchodzący do świetlicy dezynfekuje ręce. Uczniowie nie bawią się tymi samymi zabawkami, nie pożyczają ich sobie. Zachowują dystans społeczny.
 14. Uczniowie ze świetlicy wychodzą co godzinę na boisko, w tym czasie sale są wietrzone.
 15. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.
 16. W świetlicy należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 17. Nauczyciel klasy wskazanej w harmonogramie, jako tej, która zaczyna lub kończy lekcję o innej godzinie niż w planie, czeka na uczniów w holu, zabiera ich do szatni, a później do klasy. Po zakończonej wcześniej lekcji odprowadza do szafek, a po ubraniu się, do drzwi szkoły.

 

 1. Nauczyciel, który został objęty kwarantanną, powinien niezwłocznie poinformować dyrektora o swojej nieobecności w pracy.
  Dyrektor szkoły, jako pracodawca – w porozumieniu z nauczycielem – ustala, czy nauczyciel może pracować zdalnie. Wówczas zachowuje prawo do 100 proc. wynagrodzenia.
  Jeśli nauczyciel nie może wykonywać swojej pracy, to decyzja o kwarantannie będzie wywoływała takie same skutki, jak zwolnienie lekarskie. Po otrzymaniu pisemnej decyzji o kwarantannie nauczyciel powinien ją bezzwłocznie przekazać pracodawcy, jak dzieje się to w przypadku zwolnienia lekarskiego. Nauczyciel na kwarantannie nie może pracować poza miejscem kwarantanny.
 2. Nauczyciele powyżej 60 roku życia nie biorą udziału w dyżurach lub pełnią go w miejscu, gdzie nie są narażeni na kontakt z wieloma uczniami.
 3. Dyrektor szkoły zapewnia środki ochrony indywidualnej.

 

 1. Pracownicy obsługi i administracji
 2. Do pracy przychodzą tylko osoby zdrowe, bez objawów typu kaszel, katar, gorączka. Przebywając na korytarzu, na którym są uczniowie, pracownik obsługi zakłada przyłbicę lub maseczkę.
 3. Woźny wpuszcza na teren szkoły osoby obce tylko w maseczce (osłona ust i nosa, dezynfekcja na wejściu) bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i w wyznaczonych obszarach – do sekretariatu, izolatki, gabinetu pedagoga.
 4. Sekretariat na gazetkach przy wejściu do szkoły umieszcza informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego, numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje dezynfekcji
 5. Na dyżurce znajduje się tabela do monitorowania czynności porządkowych. Po każdej przerwie dezynfekowane są toalety, poręcze schodów, klamki w salach, gdzie odbywają się zajęcia, a także blaty stołów i oparcia krzeseł, gdy klasa zmienia salę.
 6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 7. Do klas, w których jest miejsce woźni dostawiają do dnia 31.08 krzesła z blatem, aby uczniowie nie musieli siedzieć razem w ławce. W miarę możliwości rozsuwa się ławki.

 

III.  Postępowanie w razie podejrzenia choroby u pracownika szkoły

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Przed wejściem do placówki pracownicy mają mierzoną temperaturę.

2.Miejscem, w którym przebywać ma pracownik z podejrzeniem choroby jest sala 22.

3.W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostaćw domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

4.W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).

 1. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 2. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

 

 1. IV. Zawieszanie zajęć ( na podstawie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

1.Dyrektor Zespołu Szkół w Luboniu  za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:

1)     temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 2100 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi –15°C lub jest niższa;

2)     wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci.

 1. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie dzieci.
 2. Zgoda i opinia mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
 3. O zawieszeniu zajęć odpowiednio organ prowadzący lub dyrektor zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

Ważne informacje:

Opinia dotycząca zawieszenia zajęć stacjonarnych (i kontynuowanie zajęć wyłącznie w formienauczania zdalnego) będzieuwzględniała:
– wystąpienie przypadku lub przypadków zakażenia SARS-CoV-2/ zachorowań na COVID-19 wśród uczniów lub pracowników szkoły, placówki,
– lokalną sytuację epidemiologiczną na danym obszarze (liczbę osób zakażonych/zapadalność/dynamikę wzrostu) z uwzględnieniem przypadków związanych z transmisją poziomą oraz ogniskami instytucjonalnymi i ich charakterem(https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/szkoly-od-1-wrzesnia-ministerstwo-odpowiada-na-kluczowe-pytania)