Przypominamy – rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej

INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/21

W roku szkolnym  2020/21  zapraszamy uczniów do klas I z rozszerzonym językiem angielskim w ramach innowacji pedagogicznej. Klasy I będą miały 4 godziny zajęć w języku angielskim.

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do
Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych
 5 marca 2020   

Godz.17.30

 

 DRZWI OTWARTE

 

 

 

 9 marca 2020 r.

(od godz. 800)

19 marca 2020 r.

(do godz. 1530)

 Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków/zgłoszeń o przyjęcie i złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia oraz dokumentów.
30 marca 2020 r. (godz. 1300) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
30 marca 2020 r.

(od godz. 1300)

3 kwietnia 2020 r.  

(do godz. 1530)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane
6 kwietnia 2020 r. (godz. 1300) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Procedura odwoławcza
od 6 kwietnia 2020 r. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do klas Iw szkołach podstawowych
22 kwietnia 2020 r. 

(godz. 800)

4 maja 2020 r. 

(godz. 1530)

Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie na wolne miejsca i złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.
8 maja 2020 r. (godz. 1300) Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
8 maja 2020 r.(od godz. 1300) 12 maja 2019 r.

(do godz. 1530)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.
15 maja 2020 r. (godz. 1300) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
od 20 maja 2020 r. Procedura odwoławcza.
31 sierpnia 2020 r. Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Uwaga! Przy składaniu wydruku wniosku można podać prośbę o przydzielenie do klasy z kolegą.

Nie przenosimy całych oddziałów z zerówek i przedszkoli.

Rodzic w ciągu trzech dni od przydzielenia ucznia do klasy może napisać umotywowaną prośbę do dyrektora szkoły o zmianę klasy. Później zmiany uczniów w danej klasie nie będą już możliwe.

Nabór do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Luboń

 

Informator dla Rodziców

 

 

Szanowni Państwo

 

 

Od 9 do 19 marca 2020 roku rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Luboń, na rok szkolny 2020/2021.

 

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: http://www.nabor.pcss.pl/lubon/

 

 

Informacje ogólne:

 

 1. Do klas I przyjmowane są:

 

 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,

 

 • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

 

 1. Dziecko, które w roku szkolnym 2019/2020 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej jest przyjmowanie na wniosek rodziców (zgłoszenie, w przypadku dzieci obwodowych).

 

 

Zasady przyjęć:

 

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

 

 • Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

 

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu

 

 • kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do nie więcej niż trzech dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji;
 • szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru;
 • niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru;
 • kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Luboń;

 

 

 

 

.

 

 

 

 

Proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać wszystkie wybrane przez siebie placówki.

 

Wniosek w formie papierowej składa się WYŁĄCZNIE w placówce pierwszego wyboru.

 

W przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

 

Instrukcja korzystania z systemu elektronicznego

 1. Proszę otworzyć stronę http://www.nabor.pcss.pl/lubon/,
 2. Stworzyć listę preferencyjnych placówek,
 3. Wypełnić pola formularza,
 4. Proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów,
 5. Proszę zanieść formularz wraz z załącznikami wyłącznie do szkoły podstawowej pierwszego wyboru,
 6. Po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/opiekun prawny otrzyma nr PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranej przez siebie szkole.

Wzory oświadczeń – zakladka rekrutacja

 

 

 

zarządzenie 11_2020 terminy rekrutacji na rok szkolny 2020_2021 (2)