Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2023/24 – informacje

nabór do klas I

Harmonogram zgłoszenia, postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, Drzwi Otwartych i spotkania z rodzicami   klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024

 

Data Etap/czynność rodzica
od do
Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły do klasy I
20 lutego 2023 r.

(od godz. 8:00)

3 marca 2023 r.

(do godz. 15:30)

Rejestracja w systemie rekrutacji zgłoszeń o przyjęcie do szkoły obwodowej i złożenie w szkole obwodowej podpisanego zgłoszenia

 

21 lutego 2023

Godz.17.00

  DRZWI OTWARTE
17 marca 2023 r.

(godz. 13:00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Postępowanie rekrutacyjne do klas I na wolne miejsca w szkole dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły w szkołach podstawowych
22 marca 2023 r.

(od godz. 8:00)

5 kwietnia 2023r.

(do godz. 15:30)

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca i złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów
12 kwietnia 2023 r.

(godz. 13:00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
12 kwietnia 2023 r.

(od godz. 13:00)

19 kwietnia 2023 r. (do godz. 15:30) Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane
26 kwietnia 2023r.

(godz. 13:00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub liczby wolnych miejsc
26 kwietnia 2023 r.

(od godz. 13:00)

4 maja 2023 r.

(do godz. 15:30)

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

8 czerwca 2023

 

Do godz. 15.00

  OGŁOSZENIE LIST Z PODZIAŁEM NA KLASY

(na drzwiach szkoły)

 

21 czerwca

godz.18.00

  SPOTKANIE DLA RODZICÓW UCZNIÓW PRZYSZŁOROCZNYCH KLAS 1

 

Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca do klas I w szkołach podstawowych, po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego,

dla kandydatów spoza obwodu szkoły

26 czerwca 2023 r.

(od godz. 8:00)

30 czerwca 2023 r.

(do godz. 15:30)

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca i złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów
7 lipca 2023 r.

(godz. 13:00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
7 lipca 2023 r.

(od godz. 13:00)

12 lipca 2023 r. (do godz. 15:30) Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane
14 lipca 2023 r.

(godz. 13:00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub liczby wolnych miejsc
14 lipca 2023 r.

(od godz. 13:00)

21 lipca 2023 r.

(do godz. 15:30)

Procedura odwoławcza
28 sierpnia 2023 r.

(godz. 12:00)

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

 

DZIEŃ ADAPTACJI DLA DZIECI Z KLAS I 31.08.2023 godz.17.00

 

4 września 2023 godz.8.30 rozpoczęcie roku szkolnego

 

 

 

WAŻNE INFORMACJE!

Składając dokumenty rekrutacyjne, rodzic może wskazać koleżankę/kolegę, z którym dziecko chciałoby być w klasie.

Rodzice uczniów, którzy posiadają orzeczenia z PPP ( lub będący w czasie diagnozy w PPP), proszeni są o ich złożenie razem z dokumentami. Jest to konieczne pod względem organizacyjnym.

Podział na klasy  zostanie ogłoszony  na drzwiach szkoły w dniu 8 czerwca do godz.15.00.

Rodzic może się zwrócić z uzasadnioną, pisemną prośbą o przeniesienie do innej klasy do 12.06.2023. Później złożone prośby nie będą rozpatrywane.

Spotkanie organizacyjne dla rodziców odbywa się w dniu 21 czerwca  godz.18.00