REKRUTACJA DO KLAS VII DWUJĘZYCZNYCH – SKŁADANIE DEKLARACJI

Rekrutacja do klas VII dwujęzycznych

Bardzo prosimy rodziców uczniów zainteresowanych nauką w klasach dwujęzycznych o złożenie deklaracji przystąpienia do testu predyspozycji językowych. Test zostanie przeprowadzony, gdy szkoły zaczną normalnie pracować. W tej chwili deklaracje pozwolą nam zaplanować przyszły rok szkolny. Prosimy o składanie deklaracji w dniach 20-27.03. drogą mailową zswluboniu@gmail.com ( skany lub fotografie wypełnionych deklaracji) ewentualnie osobiście w sekretariacie szkoły ( godz.9-12) tylko rodziców uczniów spoza naszej szkoły. Rodzice uczniów z naszej szkoły składają deklarację poprzez Librusa pisząc do dyrektora szkoły zgodnie z treścią wysłanego im maila.

 

DEKLARACJA DO SKOPIOWANIA/POBRANIA

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO TESTU PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH

1.Deklaruję przystąpienie córki/syna……………………………………………………………. ze szkoły…………………………………………………….. ( nazwa szkoły) do testu predyspozycji językowych, który odbędzie się  po zakończeniu okresu zamknięcia szkół.

Punkt 2 wypełniają tylko rodzice uczniów spoza naszej szkoły

  1. W razie uzyskania pozytywnego wyniku testu (30%) deklaruję, że dziecko zostanie uczniem Zespołu Szkół w Luboniu.

Dane dziecka:

Imię i nazwisko
Data  miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
PESEL
Imiona rodziców/prawnych opiekunów

Adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów

 

Telefon i adres mailowy  do rodziców/prawnych opiekunów

 

Dziecko będzie:

Uczęszczać na religię : tak/nie

Uczęszczać na etykę: tak/nie

Będzie uczęszczać na wychowanie do życia w rodzinie   tak/nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych w celu rekrutacji i celach administracyjnych Zespołu szkół w Luboniu  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

……………………………………………..

 

podpisy rodziców/prawnych opiekunów

 

DEKLARACJA DO POBRANIA

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO TESTU PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH