Rekrutacja do klas VII dwujęzycznych

Harmonogram rekrutacji do klas VII dwujęzycznych

w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół im. Kryptologów Poznańskich 

na  rok szkolny 2022/2023 

Klasy dwujęzyczne charakteryzują się: 6 godzinami j.angielskiego (j.niemiecki 2 godziny w tygodniu) w tygodniu, dwoma przedmiotami uczonymi częściowo w j.angielskim.

Data  Etap rekrutacji
od  do 
DRZWI OTWARTE – 9 marca 2022 godz.17.30

(forma drzwi otwartych będzie zależała od sytuacji epidemicznej, prosimy o sprawdzanie strony szkoły)

1 MARCA – spotkanie online dla rodziców i uczniów SP3 w Luboniu – hasło: rekrutacja

 

14 marca 2022

(od godz. 8:00)

21 marca 2022

(do godz. 15:30)

Złożenie deklaracji przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych w sekretariacie szkoły tylko przez rodziców uczniów spoza SP 3 w Luboniu (osobiście lub drogą mailową, wzór pod harmonogramem)
29 marca 2022 r.

(godz. 14:15)

Sprawdzian predyspozycji językowych
4 kwietnia 2022

(do godz. 14.00)

Ogłoszenie zakodowanych wyników sprawdzianu predyspozycji językowych na stronie szkoły
24 czerwca 2022 r.

(od godz. 13:00)

28 czerwca  2022 r.

(do godz. 15:00)

Złożenie świadectw ukończenia klasy VI w sekretariacie szkoły przez uczniów spoza SP 3 w Luboniu
1 lipca 2022 r.

(do godz. 13:00)

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
1 lipca 2022

(od godz.9.00)

6 lipca 2022

(do godz.14.00)

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia przez złożenie oryginału świadectwa, jeśli nie było złożone wcześniej
7 lipca 2022 do godz.12.00  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Procedura odwoławcza
od 7 lipca 2022 r. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły, danej klasy.

 

Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca do klas VII dwujęzycznych

Data

 

Data Etap rekrutacji
22 lipca 2022 r.
(godz. 9:00)
28 lipca 2022 r.
(godz. 13:00)
Złożenie deklaracji przystąpienia do testu predyspozycji językowych w sekretariacie szkoły (osobiście lub drogą mailową)
29 lipca 2022 r.
(godz. 10:00)
Sprawdzian predyspozycji językowych
2 sierpnia 2022 r.
(godz. 10:00)
Ogłoszenie wyników sprawdzianu predyspozycji językowych
3 sierpnia 2022 r.
(od godz. 9:00)
5 sierpnia 2022 r.
(do godz. 13:00)
Złożenie świadectw ukończenia klasy VI w sekretariacie szkoły
6 sierpnia 2022 r.
(godz. 10:00)
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
9 sierpnia 2022 r.
(godz. 10:00)
11 sierpnia 2022 r.
(godz. 13:00)
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia przez złożenie oryginału świadectwa, jeśli nie było złożone wcześniej
12 sierpnia 2022 r.
(godz. 10:00)
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
od 12 sierpnia 2022 r. Procedura odwoławcza

 

Inne ważne daty:

Lista uczniów z podziałem na klasy zostanie umieszczona na stronie szkoły  w dniu 18.07.2022. Rodzic może złożyć uzasadnione, pisemne odwołanie do dyrektora szkoły od przydziału do klasy  do dnia 21.07.2022 do godz.14.00.

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO SPRAWDZIANU PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH

1.Deklaruję przystąpienie córki/syna……………………………………………………………. ze szkoły…………………………………………………….. ( nazwa szkoły) do sprawdzianu predyspozycji językowych, który odbędzie się  po zakończeniu okresu zamknięcia szkół.

Punkt 2 wypełniają tylko rodzice uczniów spoza naszej szkoły

 1. W razie uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu (30%) deklaruję, że dziecko zostanie uczniem Zespołu Szkół im. Kryptologów Poznańskich w Luboniu od 1.09.2022 roku

Dane dziecka:

Imię i nazwisko
Data  miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
PESEL
Imiona rodziców/prawnych opiekunów

Adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów

 

Telefon i adres mailowy  do rodziców/prawnych opiekunów

 

Dziecko będzie:

Uczęszczać na religię : tak/nie

Uczęszczać na etykę: tak/nie

Będzie uczęszczać na wychowanie do życia w rodzinie   tak/nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych w celu rekrutacji i celach administracyjnych Zespołu Szkół im. Kryptologów Poznańskich w Luboniu  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

……………………………………………..

podpisy rodziców/prawnych opiekunów

Załącznik: oceny z I półrocza kl. VI

 

 

 

Zasady przyjmowania uczniów do klas dwujęzycznych.

Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który:

 1. otrzymał promocję do klasy VII;
 2. uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną – 30 procent.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o którym mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
 2. wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;
 3. świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, o którym mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego ust. 2.

W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio.

W związku z tym komisja rekrutacyjna przeliczy na punkty wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, ocenę z j .polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz uzyskanie świadectwa promocyjnego do klasy VII z wyróżnieniem.

 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o którym mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

2) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego – max 54 punkty, przy czym za oceny wyrażone w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 3. c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem– 7 punktów.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, o którym mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tj.:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Przydział do klas następuje na podstawie zsumowanych wyników  sprawdzianu predyspozycji językowych i ocen.

Liczba uczniów w klasie jest związana z podziałem na grupy na językach obcych, informatyce i wychowaniu fizycznym.

 

Bardzo prosimy rodziców uczniów zainteresowanych nauką w klasach dwujęzycznych o złożenie deklaracji przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych.  Prosimy o składanie deklaracji w dniach 14.03.-21.03.2022 drogą mailową zswluboniu@gmail.com  ( skany lub fotografie wypełnionych deklaracji) lub  osobiście w sekretariacie szkoły ( godz.9-14) tylko rodziców uczniów spoza naszej szkoły. Rodzice uczniów z naszej szkoły składają deklarację poprzez Librusa pisząc do dyrektora szkoły.

W roku szkolnym 2022/2023 w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół w Luboniu przewidujemy  klasy dwujęzyczne –  6 godzin j. angielskiego w tygodniu, 2 godziny  j. niemieckiego,  biologia i historia częściowo w j. angielskim.