Terminy i zasady rekrutacji do klas dwujęzycznych na rok szkolny 2018/19

INFORMACJE NA TEMAT KLAS VII – PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W LUBONIU

Klasy VII proponowane na rok szkolny 2018/19

7 a, b – klasy dwujęzyczne ( 6 godzin języka angielskiego w tygodniu, 2 godziny j. niemieckiego, co najmniej dwa przedmioty częściowo w j.angielskim, pierwszeństwo w wyjazdach do Londynu i w wymianach).

7 c – klasa matematyczna, 6 godzin matematyki w tygodniu. Przeznaczona dla uczniów, którzy są zainteresowani matematyką. O przyjęciu będzie decydowała ocena z matematyki, a dalszej kolejności z przyrody i informatyki na świadectwie klasy VI.

Pozostałe klasy VII   mają tygodniowy rozkład godzin zgodny z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Terminarz i zasady rekrutacji do klas VII do klas dwujęzycznych w SP nr 3 w Luboniu

Drzwi otwarte 21.03.2018
Złożenie deklaracji przystąpienia do testu  predyspozycji językowych w sekretariacie SP 3 w Luboniu

( osobiście lub drogą mailową – gim1lubon@op.pl )

od  21.03 do 6.04.2018
Test predyspozycji językowych 9.05.2018 godz.13.00
Ogłoszenie wyników testu predyspozycji językowych do 15.05.2018
Złożenie świadectw ukończenia klasy VI w sekretariacie SP 3 do 28.06.2018
Ogłoszenie listy przyjętych do 5.07.2018

 

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do gimnazjum.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata  z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Zasady przyjmowania uczniów do klas dwujęzycznych.

Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który:

1)

otrzymał promocję do klasy VII;

2)

uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o którym mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)

wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

2)

wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;

3)

świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, o którym mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego ust. 2.

W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio.

 

W związku z tym komisja rekrutacyjna przeliczy na punkty wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, ocenę z j.polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz uzyskanie świadectwa promocyjnego do klasy VII z wyróżnieniem.

Przeliczenie odbywa się w następujący sposób:

Kryterium   maksymalna liczba punktów do uzyskania
wynik sprawdzianu predyspozycji językowych 50 pkt
oceny z j. polskiego na świadectwie, matematyki i j.obecego ( wiodącego)  

celujący – 20  pkt

bardzo dobry – 15 pkt

dobry – 10 pkt

dostateczny – 5  pkt

dopuszczający – 2 pkt

60 pkt
świadectwo z wyróżnieniem 10 pkt. 10 pkt

Informacje o składzie klas

Listy klas VII zostaną opublikowane do dnia 11.07.2018 na stronie  Szkoły Podstawowej nr 3.

Rodzice/prawni opiekunowie mogą odwołać się od przydziału do klasy ( poza klasą dwujęzyczną) składając umotywowane, pisemne odwołanie w sekretariacie  Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu do dnia 16.07.2018 r.

 

 

DEKLARACJA O PRZYSTĄPIENIU DO TESTU PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH

Deklaracja-przystapienia-do-testu-predyspozycji-językowych