Zapytanie ofertowe – malowanie sali gimnastycznej

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póńn. zm../

 

 1. Zamawiający: Zespół Szkół

przy ul. Armii Poznań 27 w Luboniu

tel. /fax61 8102 838.

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

 Wykonanie  malowania sali gimnastycznej wg załączonej specyfikacji

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Specyfika głównych wymagań
  a) Prace należy wykonać od dnia  podpisania umowy do dnia 25.04.2020 r
  b)  Załączony zakres prac remontowo-budowlanych

 

 1. Zabezpieczenie parkietu folią 435 m2
 2. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbą emulsyjną starych tynków sufitu – 460 m2
 3. Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną starych tynków wewnętrznych sufitu -kolor biały – 460 m2
 4. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbą emulsyjną starych tynków ścian – 610 m2
 5. Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną starych tynków wewnętrznych ścian -kolor biały – 270 m2
 6. Dwukrotne malowanie farbą olejną starych tynków wewnętrznych ścian lamperia – 340 m2
 7. Dwukrotne malowanie farbą olejną konstrukcji metalowych wiązary ,belki usztywniające itp. –

8 szt.  (14,69×1,5 m)

 1. Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 150 m
 2. Rusztowanie przesuwne do malowania sufitu i konstrukcji metalowej
 3. Wywóz pozostałości po remoncie.

 

 1. Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV:

–  45000000-7   Roboty budowlane

–  45430000-0    Roboty wykończeniowe

– 45410000-4     Tynkowanie

–  45430000-0    Pokrywanie podłóg i ścian

– 45442180-2     Usuwanie warstwy malarskiej

–  45442100-8    Roboty malarskie

 

 1. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała cenę brutto, nazwę, telefon i adres oferenta.

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
  przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 1. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

– Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest dyrektor szkoły.

– Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy jednostki tj.: od godz.8.00 do godz. 15.00

 1. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy:

– złożyć w siedzibie Zamawiającego   :

W sekretariacie   Zespołu Szkół  w Luboniu przy ulicy Armii Poznań 27

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nazwa przedmiotu zamówienia”   lub mailem zswlubon@gmail.com

„Wykonanie prac remontowo-budowlanych na terenie Zespołu Szkół w Luboniu

w terminie do dnia  6.03. 2020. , godz 15.00

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
  za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą
  w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych