Harmonogram rekrutacji do klasy I Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

 DWUJĘZYCZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LUBONIU

 

 Lp.  Rodzaj czynności  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
  Drzwi otwarte 13.04.2018 godz.17.30  
 

1.

 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Uczeń składa:

a) wniosek w wersji papierowej podpisany przez rodziców
lub opiekunów prawnych,
b) dyplomy laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych lub laureata konkursów przedmiotowych
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
przeprowadzonych zgodnie z przepisami,
c) zaświadczenie uprawniające do skorzystania  z preferencji w naborze, 
d) dwa zdjęcia z informacjami na odwrocie – imię i nazwisko, PESEL
e) informacja o kandydacie ( do pobrania ze strony)

Informacja o kandydacie do klasy I Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Luboniu
f) opinia poradni pedagogiczno-psychologicznej, jeśli uczeń takową posiada

 

 

od 14 maja 2018 r.

do 30 maja 2018 r.

do godz. 15.00

 

 

od 1 sierpnia 2018 r.

do 3 sierpnia 2018 r. 

do godz. 15.00

 

 

2.

 

Sprawdzian kompetencji z języka angielskiego – są do niego zobowiązani kandydaci, którzy wskazali naszą szkołą w pierwszym, drugim lub trzecim naborze

 

 

 6 czerwca 2018 r.

 

 

 

6 sierpnia 2018 r.

 

 

3.

 

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach   sprawdzianu kompetencji językowych

 

 

do 14 czerwca 2018 r.

do godz. 10.00

 

 

do 7 sierpnia 2018 r.

do godz. 10.00

 

 

4.

 

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół

 

 

od 15 czerwca 2018 r.

do 19 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00

 

 

nie dotyczy

 

5.

 

Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

od 22 czerwca 2018 r.

do 25 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00

 

nie dotyczy

 

6.

 

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy[1]

 

do 26 czerwca 2018 r.

 

 

do 9 sierpnia 2018 r.

 

 

7.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

11 lipca 2018 r.

godz. 10.00

 

 

24 sierpnia 2018 r.

godz. 10.00

 

8. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu  

do 19 lipca 2018 r.

do godz. 12.00

 

 

do 30 sierpnia 2018 r.

do godz. 12.00

 

9.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

20 lipca 2018 r.

godz. 13.00

 

 

31 sierpnia 2018 r.

godz. 13.00

 

10.

 

Poinformowanie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty przez dyrektora o liczbie wolnych miejsc w szkole

 

20 lipca 2018 r.

godz. 15.00

 

31 sierpnia 2018 r.

godz. 13.00

 

[1] Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169).