Rekrutacja do klasy VII dwujęzycznej

REKRUTACJA DO KLASY VII DWUJĘZYCZNEJ

Postępowanie rekrutacyjne do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych - (terminy mogą ulec zmianie w przypadku zmian zasad bezpieczeństwa)
16.03.2021 r. godz. 17:30 - Spacer po szkole - "Drzwi Otwarte"
16.03.2021 r. godz. 19:00 – Drzwi Otwarte online (webinarium)
22 marca 2021 r.
(od godz. 8:00)
26 marca 2021 r. (do godz. 15:00)Złożenie deklaracji przystąpienia do testu predyspozycji językowych w sekretariacie szkoły (osobiście lub drogą mailową)
Czerwiec 2021 – informacja zostanie podana (wstępny planowany termin - 18 czerwca 2021, godzina 12:00 - informacja o sposobie przeprowadzania testu zostanie podana)SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH
25 czerwca 2021 do godziny 15:00
Ogłoszenie wyników sprawdzianu predyspozycji językowych
25 czerwca 2021 r. (od godz. 10:00)
30 czerwca 2021 r. (do godz. 15:00)
Złożenie świadectw ukończenia klasy VI w sekretariacie szkoły
1 lipca 2021 r. (godz. 12:00)
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
1 lipca 2021 r. (godz. 12:00)
5 lipca 2021 r. (godz. 15:00)
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia przez złożenie oryginału świadectwa, jeśli nie było złożone wcześniej
7 lipca 2021 r. (godz. 13:00)Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Procedura odwoławcza
od 7 lipca 2021 r.W terminie 7 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły, danej klasy.
Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych
23 lipca 2021 r. (godz. 9:00)
29 lipca 2021 r. (godz. 13:00)
Złożenie deklaracji przystąpienia do testu predyspozycji językowych w sekretariacie szkoły (osobiście lub drogą mailową)
30 lipca 2021 r. (godz. 10:00)
SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH
2 sierpnia 2021 r. (godz. 10:00)
Ogłoszenie wyników sprawdzianu predyspozycji językowych
3 sierpnia 2021 r. (od godz. 9:00)
5 sierpnia 2021 r. (do godz. 13:00)
Złożenie świadectw ukończenia klasy VI w sekretariacie szkoły
6 sierpnia 2021 r. (godz. 10:00)
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
9 sierpnia 2021 r. (godz. 10:00)
11 sierpnia 2021 r. (godz. 13:00)
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia przez złożenie oryginału świadectwa, jeśli nie było złożone wcześniej
13 sierpnia 2021 r. (godz. 10:00)
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
od 13 sierpnia 2021 r.Procedura odwoławcza

Bardzo prosimy rodziców uczniów zainteresowanych nauką w klasach dwujęzycznych o złożenie deklaracji przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych.

Prosimy o składanie deklaracji w dniach 22 – 26.03.2021 drogą mailową zswluboniu@gmail.com  (skany lub fotografie wypełnionych deklaracji) lub  osobiście w sekretariacie szkoły (godz.9-14) tylko rodziców uczniów spoza naszej szkoły.

Rodzice uczniów z naszej szkoły składają deklarację poprzez Librusa pisząc do dyrektora szkoły.

W roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół w Luboniu przewidujemy  klasy dwujęzyczne –  6 godzin j. angielskiego w tygodniu, 2 godziny  j. niemieckiego,  biologia i historia częściowo w j. angielskim.

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO SPRAWDZIANU PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH

Deklaracja przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych

 

Zasady przyjmowania uczniów do klas dwujęzycznych.

Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który:

 1. otrzymał promocję do klasy VII;
 2. uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną – 30 procent.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o którym mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
 2. wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;
 3. świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, o którym mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131  W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio.

W związku z tym komisja rekrutacyjna przeliczy na punkty wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, ocenę z j. polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz uzyskanie świadectwa promocyjnego do klasy VII z wyróżnieniem.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o którym mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
 2. wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego – max 54 punkty, przy czym za oceny wyrażone w stopniu:
  1. celującym – przyznaje się po 18 punktów;
  2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
  3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
  4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
  5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
 3. świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem– 7 punktów.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, o którym mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tj.:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Przydział do klas następuje na podstawie zsumowanych wyników  sprawdzianu predyspozycji językowych i ocen.

Liczba uczniów w klasie jest związana z podziałem na grupy na językach obcych, informatyce i wychowaniu fizycznym.