PROCEDURY PRACY ŚWIETLICY  OD 25.05.2020

PROCEDURY PRACY ŚWIETLICY  OD 25.05.2020

 1. Informacje ogólne

 

 1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.
 2. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły
 4. Uczeń może brać udział w zajęciach, jeśli rodzic zgłosi go co najmniej dwa dni wcześniej podając imię, nazwisko, klasę, godziny i dni, w czasie których dziecko będzie w świetlicy. Informację wysyła pani Milenie Szymkowiak przez dziennik elektroniczny.

 

 1. Organizacja pracy świetlicy – zadania nauczyciela
 2. W grupie może przebywać do 12 uczniów. Pierwsza grupa znajduje się świetlicy górnej (do 10 osób), kolejne w salach nauczania początkowego. Grupy nie zmieniają sal.
 3. Konieczne jest potwierdzenie numeru telefonu z dziennika przez każdego rodzica przyprowadzającego dziecko do świetlicy.
 4. Należy odebrać od rodzica zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym wraz z podpisaną procedurą działania świetlicy.
 5. Przed uruchomieniem świetlicy nauczyciele usuwają maskotki i pluszaki oraz inne przedmioty, których nie można zdezynfekować.
 6. Zabawki używane przez uczniów składane są w jednym miejscu( róg sali oznaczony przez nauczyciela) po zakończeniu zabawy, tak, aby było wiadomo, co jest przeznaczone do dezynfekcji/czyszczenia.
 7. Po wyjściu ostatniego dziecka ze świetlicy nauczyciel zgłasza to pracownikowi obsługi, aby ten mógł dokonać dezynfekcji i czyszczenia używanych przedmiotów.
 8. Jeśli uczniowie pracują przy stolikach, to znajdują się one od siebie w odległości co najmniej 1.5 metra. Uczniowie nie wymieniają się pomiędzy sobą przyborami i zabawkami.
 9. Uczeń przynosi i pozostawia w świetlicy w podpisanym woreczku swoje kredki, pisaki, klej. Prace plastyczne nie są wydawane do domu.
 10. Uczniowie w czasie dobrej pogody wychodzą w ramach swoich grup na boisko. Grupy nie stykają się ze sobą.
 11. Sale wietrzone są co najmniej raz w ciągu godziny lub w razie potrzeby.
 12. Jeśli uczniowie korzystają na boisku z piłek itd. po zakończonej zabawie nauczyciel zgłasza pracownikowi obsługi konieczność dezynfekcji. Nowa grupa nie wchodzi na boisko, jeśli nie dokonano dezynfekcji.
 13. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły.
 14. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 15. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m
 16. W razie stwierdzenia u któregoś z uczniów, który brał udział w zajęciach świetlicowych koronowirusa, informuje rodziców pozostałych dzieci o tym fakcie.
 17. Kieruje uczniów do toalety przy świetlicy lub toalety dla klas I-VI.
 18. W świetlicy wyznaczony jest czas na pracę z formatkami. O chwili rozpoczęcia zajęć z elementami dydaktycznymi decyduje nauczyciel świetlicy.

 

 1. Zadania rodziców.
 2. Zgłoszenie pobytu dziecka w świetlicy – co najmniej dwa dni wcześniej podając imię, nazwisko, klasę, godziny i dni, w czasie których dziecko będzie w świetlicy. Informację rodzic wysyła pani Milenie Szymkowiak przez dziennik elektroniczny.
 3. Pierwszego dnia pobytu w świetlicy rodzic podpisuje zgodę na pomiar temperatury dziecka, podpisując procedurę.
 4. Dziecko nie przynosi do świetlicy swoich zabawek oraz niepotrzebnych przedmiotów. Uczeń przynosi i pozostawia w świetlicy w podpisanym woreczku swoje kredki, pisaki, klej. Prace plastyczne nie są wydawane do domu
 5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 6. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe

 

 1. Rodzice doprowadzają dzieci do drzwi budynku B, od drzwi dziecko idzie do świetlicy samo. W razie obecności innych osób, rodzic z dzieckiem czeka na wejście do szkoły w wyznaczonym miejscu, tak, aby zachować dystans 2 m.
 2. Rodzic wchodzący na teren szkoły musi mieć maseczkę i rękawiczki oraz dokonać dezynfekcji rąk. Dezynfekcji rąk dokonuje także dziecko. Rodzic bez maseczki nie może wejść na teren szkoły.
 3. Ubrania uczeń pozostawia w szatani świetlicy w oznaczonym miejscu.
 4. Każdy rodzic potwierdza swój numer telefonu, który znajduje się w dzienniku elektronicznym, w celu zabezpieczenia szybkiej komunikacji w razie potrzeby.
 5. Dziecko ma ze sobą śniadanie i picie na cały czas pobytu w świetlicy (automaty i kuchnia przy świetlicy jest nieczynna). Dziecko bez śniadania musi zostać odebrane.
 6. W razie objawów choroby rodzic musi niezwłocznie odebrać dziecko, a po wizycie u lekarza natychmiast poinformować sekretariat o diagnozie.
 7. Obowiązkiem rodzica jest zaznaczenie w podręczniku i zeszycie ćwiczeń zadań do wykonania na dany dzień (z formatki) oraz dopilnowanie, aby dziecko miało ze sobą materiały. Jeśli do danego dnia jest przyporządkowana karta pracy, to rodzic musi w nią zaopatrzyć dziecko. Jeśli dziecko korzysta z lekcji on-line musi przyjść na zajęcia z własnymi słuchawkami.

 

 • Pracownicy obsługi i administracji
 1. Na teren szkoły może wejść tylko osoba w maseczce i po dezynfekcji rąk przy wejściu, a także po pomiarze temperatury.
 2. Po zgłoszeniu od nauczyciela pracownik dezynfekuje salę, zabawki oraz inny sprzęt wykorzystywany w czasie zajęć itd.
 3. Personel powinien ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 4. W razie otrzymania informacji o stwierdzeniu koronowirusa u ucznia, pracownik sekretariatu powiadamia dyrektora szkoły i wychowawcę grupy, w której był chory.
 5. Przy wejściu głównym pracownik sekretariatu do dnia 23.05 umieszcza numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 6. Toaleta przy świetlicy i toalety dla klas młodszych oraz nauczycielska dezynfekowane są co godzinę.
 7. Klamki, włączniki i poręcze w obszarze funkcjonowania świetlicy dezynfekowane są o godzinie 9.00 i 16.00.
 8. Dezynfekcję toalety i klamek pracownik obsługi potwierdza wpisem w tabeli mieszczącej się na dyżurce.
 9. Konserwator wyłącza dystrybutory wody.
 10. W świetlicy znajduje się woda i jednorazowe kubeczki. Po użyciu kubeczka jest on wyrzucany.

 

 1. Postępowanie w razie podejrzenia choroby u ucznia.

 

 1. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w gabinecie pielęgniarskim. Z dzieckiem zostaje wówczas pielęgniarka, a w razie jej nieobecności drugi nauczyciel świetlicy//dyrektor/wicedyrektor/pracownik sekretariatu z uprawnieniami pedagogicznymi.
 2. Nauczyciel odpowiedzialny za grupę, w której było uczeń z podejrzeniem choroby, zawiadamia natychmiast jego rodziców i prosi o odebranie dziecka ze szkoły. Powiadamia także dyrektora szkoły i rodziców innych dzieci.

 

 1. Postępowanie w razie podejrzenia choroby u pracownika szkoły

1.Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

2.Miejscem, w którym przebywać ma pracownik z podejrzeniem choroby jest gabinet pielęgniarski.

3.Pracownicy szkoły  w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

4.W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem  powinien on natychmiast przejść do gabinetu pielęgniarskiego i powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

5.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz  zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.